НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедри

Колектив

Колектив кафедри:

DSC 9365 5c41b

Калиниченко Ірина Олександрівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури.

У 1988 р. закінчила лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. Після проходження інтернатури з 1989 р. працювала лікарем-терапевтом у шостій та п’ятій поліклініках м. Суми. З 1999 р. працювала викладачем кафедри біологічних основ фізичної культури СумДПУ. Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації у 2002 р., очолювала кафедру спортивної медицини та валеології (з 2003 по 2014 рр.). Тема кандидатської дисертації: «Гігієнічні аспекти соціальної дієздатності випускників загальноосвітніх навчальних закладів різного типу» за спеціальністю 14.01.02. Гігієна. З 2003 року продовжувала науково-дослідну роботу у галузі шкільної гігієни, результатом чого було написання та захист дисертації на тему «Гігієнічні основи оптимізації фізичного виховання школярів» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – Гігієна та професійна патологія (медичні науки) у Державній установі „Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України“ (2010 р., м. Київ). Докторська дисертація виконувалася спільно з науковим консультантом Надією Степанівною Полькою, доктором медичних наук, професором, завідувачем лабораторії гігієни дитинства ДУ „Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України“.
Під керівництвом Ірини Олександрівни проведено захист п’яти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук: у 2008 році - «Фізіолого-гігієнічні аспекти професійної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів» на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (Латіна Г. О.), у 2010 році - дисертації на тему «Психофізіологічна «ціна» пізнавальної діяльності учнів» на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.02. – психофізіологія (Г. Л. Заікіна), у 2014 році - «Фізична реабілітація дітей 4 – 6 років із гіпермобільністю суглобів в умовах навчальних закладів» на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілатація (Ю. Л. Дяченко) та «Фізіолого-гігієнічне обґрунтування організації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю» на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (О.О. Скиба); у 2015 році – «Фізіолого-гігієнічна оцінка формування графомоторних навичок у дітей 5 – 8 років», поданої на здобуття наукового степеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (Завадська М. М.)
Очолює науково-дослідну роботу кафедри, тема якої «Фізіолого-гігієнічне та психолого-педагогічне обґрунтування здоров’язберігаючої діяльності у закладах освіти».
Калиниченко І. О. є організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції “Освіта і здоров’я”, що відбувається на базі СумДПУ з 2003 року. У 2004 році нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Калиниченко І. О. має значні досягнення у прикладних наукових дослідженнях (всього опубліковано 190 науково-методичні роботи з проблем збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді). Підготовлено підручник Валеологія: підручник для студентів педагогічних університетів / І. Коцур, Л. С. Гармаш, І. О. Калиниченко, Л. П. Товкун // Корсунь-Шевченківський, 2011. – 581 с. (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11 – 7237 від 04.08.2011 р.)), навчальні посібники: Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах: навч. посіб. / І. О. Калиниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 272 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист №1/11-18102 від 21.11.12)) та Практична валеологія: навчальний посібник / І.О. Калиниченко, Г.Л. Заікіна. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 342 с. У 2015 році підготовлено монографію: Полька Н. С. Основи оптимізації фізичного виховання школярів: гігієнічні аспекти / Н. С. Полька, І. О. Калиниченко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 328 с.

Фахові курси:

Спортивна медицина, Гігієна, Медико-педагогічний контроль, Адаптація та резервні можливості спортсменів,

Гігієна і санітарія туристсько-рекреаційних комплексів,

Фізична терапія при захворюваннях внутрішніх органів.

Наукові інтереси: Фізіолого-гігієнічний супровід здоров’язбережувальної діяльності закладів освіти.

Основні публікації за 3 роки

DSC 6823 4bb86

Заікіна Ганна Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури.
У 1996 році вступила до Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка на природничо-географічний факультет. У 2001 році закінчила навчання у вузі і отримала диплом про вищу освіту за спеціальністю «вчитель біології, хімії, валеології та основ екології». Протягом трьох років працювала педагогом-організатором та вчителем хімії у Сумській спеціалізованій школі № 9. Організувала на базі даного навчального закладу естрадно-циркову студію «Грація» для вихованців молодших класів. У 2003 році була відзначена призом за найкращу хореографічну постановку та найкращого виконавця. В цьому ж році нагороджена грамотою обласного управління освіти за сумлінну працю та високі досягнення у педагогічні діяльності.
З 2004 році працювала у навчальному відділі СумДПУ ім. А.С.Макаренка на посаді спеціаліста. З 2005 року – викладач кафедри спортивної медицини та валеології Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А.С.Макаренка. У 2006 році вступила до аспірантури за спеціальністю 03.00.13 – «Фізіологія людини та тварин». У березні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Психофізіологічна «ціна» пізнавальної діяльності учнів» в Інституті психології ім. Г. С. Костюка НАПН України» і отримала диплом кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.02 – психофізіологія (від 1 липня 2010 року) під керівництвом д. мед. н., проф. І.О. Калиниченко. Дисертацію присвячено аналізу психофізіологічних функцій школярів з метою оцінки психофізіологічної «ціни» їх пізнавальної діяльності в умовах інформаційних навантажень різної інтенсивності. Встановлені високі показники рівнів розвитку пізнавальних функцій школярів загальноосвітніх закладів нового типу, що є передумовами їх високої успішності навчання. Виявлені ознаки розумової втоми у дітей з підвищеним навчальним навантаженням. Розроблена програма корекції психофізіологічної «ціни» та профілактики розумового стомлення школярів. Дані, отримані після впровадження корекційної програми, свідчать про ефективність запропонованої методики і можливість профілактики розумової втоми та перенапруження організму сучасних школярів.
Сьогодні продовжує наукову роботу з проблем розумової втоми школярів, невротичних порушень, що виникають під впливом підвищених навчальних навантажень та шляхів їх корекції. Проводить виховну роботу серед студентської молоді з проблем шкідливих звичок. Приймає активну участь у позанавчальній роботі Інституту фізичної культури і кафедри. Має 133 праць, серед яких статті, що входять до переліку, рекомендованих ВАК України, 6 науково-методичних виданнь, 3 навчальних посібників, 5 робочих зошита та статті різного рівня, матеріали і тези всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.
Фахові курси:

Вікова фізіологія та здоров'я дитини, Вікова фізіологія, Вікова фізіологія і валеологія,

Вікова фізіологія та шкільна гігієна,

Комп’ютерна техніка та основи НДР у ФВ,

Вікова анатомія і фізіологія, Основи медико-санітарної підготовки.
Наукові інтереси: оцінка шкільної готовності, адаптація дітей та підлітків до навчання, психофізіологічна ціна навчально-пізнавальної діяльності школярів і студентів, «інформаційний невроз», біоадекватне навчання.

Основні публікації за 3 роки

2

Латіна Ганна Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури.

Закінчила Конотопське медичне училище у 1999 році. Здобувши кваліфікацію фельдшера та дипломом із відзнакою, з квітня 1999 року виконувала обов’язки акушерки лікарської амбулаторії с. Великий Самбір Конотопського району Сумської області. У 2004 р. Латіна Г. О. закінчила СумДПУ ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «фізична реабілітація та соціальна педагогіка» з відзнакою. За період навчання в СумДПУ ім. А. С. Макаренка з 2002 по 2003 рр. виконувала обов’язки медичної сестри Сумської гімназії №1, з 2003 по 2004 рр.. – обов’язки методиста навчального відділу СумДПУ ім. А. С. Макаренка з питань студентських олімпіад. Латіна Г.О. дворазова призерка студентських олімпіад з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація», що відбувалися у 2003 та 2004 роках у Львівському державному університеті фізичної культури.

Після закінчення вузу у 2004 році працювала викладачем кафедри валеології СумДПУ ім. А.С.Макаренка. У цьому ж році вступила до аспірантури СумДПУ ім. А.С.Макаренка за спеціальністю 13.00.03. – «Фзіологія людини і тварин». Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації у 2008 році, працює на кафедрі спортивної медицини та валеології. Тема дисертаційної роботи: «Фізіолого-гігієнічні аспекти професійної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів» за спеціальністю 14.02.01. – гігієна та професійна патологія. Науковий керівник – Калиниченко Ірина Олександрівна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри спортивної медицини та валеології.
З 2002 р. по 2017 р. Латіною Г. О. опубліковано 130 наукових публікацій, 7 навчально-методичних праць. Навчальний посібник «Основи медичних знань у схемах» рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-946 від 26.01.2012 р.) для самостійної роботи студентам. Після захисту кандидатської дисертації викладачем підготовлено 73 публікації, з них: 26 наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України; 6 навчально-методичних праці, що використовуються в навчальному процесі; 40 наукових статей у матеріалах конференцій вітчизняного та міжнародного статусу.

Фахові курси:

Основи медичних знань,

Фізіологія спорту та фізичних вправ,

Новітні здоров’язбережувальні технології в ЗО,

Спортивна фізіологія,

Долікарська медична допомога у невідкладних станах,

Фізіологія рухової активності,

Основи охорони праці.

Наукові інтереси: оцінка ефективності здоров’язбережувальних технологій в закладах освіти.

Основні публікації за 3 роки

3

Тонкопей Юлія Леонідівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, старший викладач кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури.
З 2002 року навчалась на денній формі навчання і була студенткою кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Навчання поєднувала із волонтерською роботою у оздоровчо-туристичні скаутській організації «Європа-Вектор». Четвертий рік навчання став вирішальним, оскільки розпочалася нова сторінка життя – початок наукової діяльності. Активно приймала участь у дослідженнях за науковою темою кафедри спортивної медицини та валеології. Написання дипломної роботи та наукових статей стало настановним етапом наукової діяльності. Під пильним керівництвом Калиниченко Ірини Олександрівни було успішно написано та захищено дипломну роботу у 2006 році отримала диплом бакалавра з відзнакою зі спеціальності «Фізична реабілітація», у 2007 році отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Фізична реабілітація» із відзнакою.
Із грудня 2008 року Дяченко Юлія Леонідівна почала працювати на посаді лаборанта. У 2010 році стала викладачем кафедри спортивної медицини та валеології. У листопаді 2010 року вступила до аспірантури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація. У січні 2014 року було захищено кандидатську дисертацію. Науковий керівник – Калиниченко Ірина Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. Тема дисертаційної роботи: «Фізична реабілітація дітей 4–6 років із гіпермобільністю суглобів в умовах навчальних закладів».
За результатами наково-дослідної роботи опубліковано 60 наукових праць, серед яких методичні рекомендації, фахові статті у тому числі і ті що опубліковані у іноземних періодичних виданнях та значаться у міжнародних наукометричних базах.
Фахові курси: Метрологічний контроль та психофізіологічні дослідження, Спортивна метрологія та інформаційне забезпечення НДР, Психологія здоров'я та здорового способу життя, Психологія здоров'я.
Наукові інтереси: здоров’я «здорових дітей» та фізична реабілітація дітей із ортопедичною патологією.

Основні публікації за 3 роки

5

Скиба Ольга Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури.
Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Закінчила аспірантуру Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за спеціальністю 03.00.13 – «Фізіологія людини та тварин». У 2014 році захистила кандидатську дисертацію у Державній установі «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України» (м. Київ) за спеціальністю 14.02.01 – «гігієна та професійна патологія»(біологічні науки). Тема дисертації: “Фізіолого-гігієнічне обґрунтування організації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю” (науковий керівник: д.мед.н., професор І. О. Калиниченко). Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць.
Фахові курси: Фізіологія людини.
Наукові інтереси: спортивна генетика, гігієна та фізіологія спортивної діяльності.

Основні публікації за 3 роки

 

IMG 5324 4f571

Колесник Анна Сергіївна – викладач кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури.

У 2010 році закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Початкове навчання» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів. З 2013 по 2016 рік навчалась у Сумському медичному коледжі та здобула ступінь молодшого спеціаліста за спеціальністю «Сестринська справа». Під час навчання у медичному коледжі закінчила курси з косметології, працювала, удосконалювала свої знання та навички у цій галузі.

У 2018 році закінчила магістратуру на кафедрі здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка та отримала диплом за спеціальністю «Фізична реабілітація».

З листопада 2018 року працює викладачем кафедри медико-біологічних основ фізичної культури НН ІФК.

Фахові курси: Анатомія людини, Анатомія людини з основами спортивної морфології, Спортивна медицина, Новітні здоров’язбережувальні технології в ЗО, Фізіологія спорту та фізичних вправ.

Основні публікації за 3 роки

73296844 539607693525347 3340481690014318592 o 713ff

Щапова Аліна Юріївна – викладач кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури.

У 2018 році закінчила Сумський державний педагогічний університет мені А. С. Макаренка за спеціальностями «Фізична терапія, ерготерапія» та «Середня освіта (Фізична культура)» з відзнакою.

З вересня 2019 року працює викладачем кафедри медико-біологічних основ фізичної культури НН ІФК.

Коло наукових інтересів: вікова фізіологія, спортивна медицина.

Фахові курси: Вікова фізіологія та здоров'я дитини, Біомеханіка, Метрологічний контроль та психофізіологічні дослідження, Спортивна метрологія та інформаційне забезпечення НДР, Фізіологія спорту та фізичних вправ. Медико-педагогічний контроль.

8

Дьогтева Алла Станіславівна у 1984 році закінчила Сумське медичне училище за спеціальністю фельдшера-лаборанта. Протягом 1984-1989 р.р. працювала на посаду лаборанта реанімаційної служби у Сумську обласну лікарню. З 1988 року працювала на посаді лаборанта лабораторії імунізації донорів Станції переливання крові м. Сум. У 1989 році прийнята на посаду лаборанта кафедри зоології Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка. У 1999 році переведена на посаду лаборанта кфедри медико-педагогічної підготовки. У 2006 році в зв'язку з перейменуванням кафедри була затверджена лаборантом кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури, де працює нині.

9

Дяченко Світлана Володимирівна у 1982 році вступила до Сумського педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка на фізико-математичний факультет. В 1987 році закінчила інститут і отримала спеціальність «вчитель фізики і математики». Працювала вчителем фізики та математики в Чернігівській області. В 1989 році повернулась до м. Суми. Працювала вихователем в дитячому садочку «Чарівний замок». З квітня 1999 року працює в Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка на посаді лаборанта кафедри спортивної медицини та валеології. З 2007 по 2014 роки працювала викладачем кафедри за сумісництвом. З жовтня 2014 року старший лаборант кафедри громадського здоров'я та медико-біологічних основ фізичної культури. Автор восьми друкованих робіт.

Навчальний процес на кафедрі:

Особливістю навчального процесу на кафедрі є те, що викладання ряду дисциплін медико-біологічного блоку (валеологія, безпека життєдіяльності, основи медичних знань) проводиться на усіх факультетах університету. За останні роки удосконалено викладання валеології, основ медичних знань. Основною задачею кафедри є навчання студентів методам оцінки рівня здоров’я, надання першої медичної допомоги, запобігання виникненню і правилам поводження при надзвичайних ситуаціях, навичкам здорового способу життя, профілактиці «шкільної патології» серед дітей та впровадження здоров’яформуючих технологій у навчальний процес.

Викладання дисциплін медичного блоку для студентів Інституту фізичної культури проводиться викладачами з базовою медичною освітою. На практичних і лабораторних заняттях широко використовуються інструментальні методи обстеження спортсменів, з використанням програмних комплексів «Діагност», «КардіоСпектр». Для проведення практичних занять використовується база обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру.

У підготовці сучасного спеціаліста все зростаюче значення набуває залучення студентів до науково-дослідної роботи, як однієї з форм поглибленого навчання. З цією метою на кафедрі працює два наукових студентських гуртка з проблем вікової фізіології та шкільної гігієни і вивчення адаптаційних можливостей організму учнівської молоді в умовах надзвичайних ситуацій.

323232323 e401b

Оберлянд Анастасія Константинівна – лаборант кафедри громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури.

У 2019 році вступила до Сумського державного педагогічного університету ім.А.С.Макаренка за спеціальністю «Фізична терапія,ерготерапія».

З вересня 2020 року працює лаборантом кафедри громадського здоров’я та медико-біологічниї основ фізичної культури.

Коло наукових інтересів: виконує обов’язки заступника студентського директора ННІФК.Бере активну участь у роботі наукового гуртка кафедри,є постійним учасником всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій.