НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедри

Про кафедру

kafedra gzmbofk 4245e

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА КАФЕДРИ

Кафедра медико - біологічних основ фізичної культури (МБОФК) була створена 1 вересня 2014 року, шляхом об’єднання двох потужних кафедр НН ІФК: кафедри спортивної медицини та валеології і кафедри біологічних основ фізичної культури.

Історія кафедри спортивної медицини та валеології починається з 1968 р., коли на базі Сумського педагогічного інституту було відкрито курс цивільної оборони, з підготовкою медичних сестер запасу. Першим завідувачем кафедри призначено к.мед.н. Барзілович Н.М. У той період на кафедрі працювали до 20 викладачів, переважно за сумісництвом фахівці із закладів охорони здоров’я міста.

З 1970 р. курс цивільної оборони очолює к. мед. н., доцент Мішенда М.П. Склад кафедри: к. мед. н. Барзілович Н.М., Дегтярьов О.Ф., к. мед. н. Васюк М.М., на кафедрі працює 25 викладачів погодинників.
З 1976 р. завідувачем кафедри цивільної оборони обрано к. мед. н., доцента Васюка М.М. Викладачі: к. мед. н., доцент Мішенда М.П., к. мед. н., доцент Крутько Б.Т., к. мед. н. доцент Коленко Ф.Г., к. мед. н., доцент Бабічев О.М., ст. викладач Твердохліб М.М., викладачі: Кохановська Т.В., Гец Т.М., Ракша Н.І., Полюдова І.Л., Журко О.М., Дегтярьов О.Ф., а також до 35 викладачів погодинників.

 2 3

З 1995 р. кафедра має назву «Кафедра медико-педагогічної підготовки та БЖД»; завідуючий - к. мед. н., доцент Крутько Б.Т.; викладачі: к. мед. н., доцент Васюк М.М., к. мед. н., доцент Бабічев О.М., ст. викладач Твердохліб М.М., викладачі: Дегтярьов О.Ф., Гец Т.М., Кохановська Т.В., Полуляшенко М.С.

У зв’язку із реорганізацією в СумДПУ, у 2003 р. кафедру приєднано до факультету фізичної культури, із зміною назви. Очолює кафедру к. мед. н., доцент, Калиниченко І. О. Викладачі: к. мед. н., доцент Васюк М. М., к. мед. н., доцент Бабічев О.М., к. мед. н., доцент Крутько Б.Т., ст. викладач Твердохліб М.М., викладачі: Кохановська Т.В., Полуляшенко М.С.

У 2006 р. на базі факультету фізичної культури створено навчально-науковий Інститут фізичної культури. У зв’язку з цим були внесені зміни до організації навчального процесу на кафедрі, що зумовило змінити і назву кафедри: «Кафедра спортивної медицини та валеології». Оновився викладацький склад кафедри за рахунок випускників університету та лікарів закладів охорони здоров’я: к. мед. н., доцент Васюк М.М., ст. викладач Твердохліб М.М., викладачі: Склярова Р.В., Латіна Г.О., Заікіна Г.Л., Любченко Н.В., Ємельянова А.Г., Дяченко С. В., Лобанова В.І.

З вересня 2014 року відкривається нова сторінка в історії кафедри. У результаті об’єднання кафедри спортивної медицини та валеології та кафедри біологічних основ фізичної культури утворилася кафедра «Медико-біологічні основи фізичної культури». Нині кафедра МБОФК забезпечує підготовку студентів різних інститутів та факультетів і різних спеціальностей Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка шляхом викладання предметів медико-біологічного блоку.

На кафедрі працюють 6 викладачів, з них: 1 доктор медичних наук, професор (Калиниченко І.О.), 2 кандидата біологічних наук (Латіна Г.О., Скиба О.О.), 1 кандидат психологічних наук (Заікіна Г.Л.), 1 кандидат наук з фізичного виховання і спорту (Тонкопей Ю.Л.), 2 викладачі Колесник А. С., Лобанова В. І. та лаборанти Дяченко С. В, Дьогтева А. С., Скворцова С. С.

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

• Адаптація та резервні можливості спортсменів

• Анатомія людини

• Біомеханіка

• Вікова фізіологія

• Вікова фізіологія і шкільна гігієна

• Вікова анатомія і фізіологія

• Гігієна

• Долікарська медична допомога у невідкладних станах

• Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики у ФВ і С

• Медико-педагогічний контроль

• Методи досліджень і основи НДР у ФКіС

• Метрологічний контроль

• Новітні здоров'язбережувальні технології у закладах освіти

• Основи медичних знань 

• Основи охорони праці та БЖД

• Основи охорони праці

• Психологія здоров’я

• Спортивна медицина

• Спортивна фізіологія 

• Фізична реабілітація при порушеннях серцево-судинної системи

• Фізіологія спорту та фізичних вправ

• Фізіологія людини

• Фізіологія рухової активності

Наукова школа «Медико-соціальні детермінанти здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах сучасної освіти» доктора медичних наук, професора Ірини Калиниченко

Керівник наукової школи – Калиниченко Ірина Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медико - біологічних основ фізичної культури Навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України» (наказ № 1212-к від 26.11.2004 р.), нагрудним знаком «Ушинський К. Д.» (наказ № 30-к від 28.09.2017 р. Національної академії педагогічних наук України), нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» (наказ № 673-к від 13.11.2017 р. Міністерства освіти і науки України). Член спеціалізованої вченої ради К 55.053.03 при Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.

Наукові інтереси наукової школи охоплюють дослідження у галузях гігієни дитинства, гігієни праці, валеології, вікової фізіології, психофізіології, безпеки життя і діяльності людини, фізичної реабілітації, фізичної культури та фізичного виховання різних груп населення.

Мета діяльності наукової школи полягає у здійсненні колективної інтелектуальної творчої діяльності, спрямованої на здобуття і використання якісно нових, оригінальних, значущих в таких наукових галузях знань: гігієни дитинства, гігієни праці, вікової фізіології та фізичної культури. Протягом останніх років науковці працюють над дослідженням проблемам за такими темами:

 1. Розробка критеріїв оцінки здоров’язберігаючих технологій у загальноосвітніх навчальних закладах 0106U000613 2006 – 2007 р.р.
 2. Фізіолого-гігієнічне та психолого-педагогічне обґрунтування здоров’язберігаючої діяльності у закладах освіти 0109U004945 2009 – 2012 р.р.
 3. Фізіолого-гігієнічний супровід здоров’язбережувальної діяльності закладів освіти0113U004662 01.2013 – 01.2017 рр.
 4. Оцінка репродуктивного здоров’я підлітків і молоді з різними типами гендерної ідентичності 046 U007542 (09.2016 – 12.2020 рр.)

Під керівництвом професора Ірини Калиниченко підготовлено п’ять кандидатів наук, захищені дисертації за такими темами:

1) 2007 рік – Латіна Г.О. Фізіолого-гігієнічні аспекти професійної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – Гігієна та професійна патологія (біологічні науки) – Інститут медицини праці АМН України, Київ, 2007.

2) 2010 рік - Заікіна Г.Л. Психофізіологічна «ціна» пізнавальної діяльності учнів. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.02 – психофізіологія – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київ, 2010;

3) 2014 рік – Дяченко Ю. Л. Фізична реабілітація дітей з гіпермобільністю суглобів. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спорту – 24.00.03 – НУФВС, Київ, 2014 р.

4) 2014 - Скиба О. О. Фізіолого-гігієнічне обґрунтування організації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія. – ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України», Київ, 2014.

5) 2015 рік – Завадська М. М. Фізіолого-гігієнічна оцінка формування графомоторних навичок у дітей 5 – 8 років. – Дисертація на здобуття на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01. – гігієна та професійна патологія - Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзєєва НАМН України, Київ, 2014.

РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР «ШКОЛА ПЕДАГОГІКИ ЗДОРОВ’Я» (організовано у 2008 році)

Напрям діяльності наукового підрозділу кафедри: Супровід навчальної і науково-дослідної діяльності в СумДПУ імені А. С. Макаренка та закладів освіти регіону, впровадження результатів НДР в соціально-економічну сферу.

Опис діяльності наукового підрозділу, результативність роботи: поширення інноваційного досвіду, наукових розробок кафедри шляхом проведення конференцій, семінарів, тренінгів згідно плану конференцій та семінарів кафедри МБОФК.

Заходи, що постійно відбуваються згідно плану Ресурсного центру «Школа педагогіки здоров’я» на базі СумДПУ імені А. С. Макаренка

Конференції:

1. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Освіта і здоров’я»

Тематика: 1.Фізичне, психічне, соціальне і духовне здоров`я дітей, підлітків та молоді.

2. Донозологічна діагностика як засіб оцінки та прогнозування індивідуального та популяційного здоров'я.

3. Гігієнічні аспекти організації освітнього процесу в навчальних закладах різного типу.

4. Медико-біологічні та психолого-педагогічні проблеми фізичного виховання і спорту дітей, підлітків і молоді.

5. Сучасні підходи до створення здоров’язбережувального середовища у закладах освіти та професійній діяльності.

6. Гігієнічні та психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя.

7. Методологічні засади та методичні підходи викладання дисциплін медико-біологічного блоку у вищих навчальних закладах.

 1. 2.Всеукраїнська конференція з міжнародною участю «Арт-терапевтичні технології у здоров’язбережувальній діяльності сучасних закладів освіти»

Тематика:

1. Арт-терапевтичні технології у навчальному процесі: наукове обґрунтування та перспективи використання.

2. Роль арт-терапії у діяльності лікувально-реабілітаційних, освітніх та соціальних закладів.

3. Інноваційні напрямки у роботі сучасної арт-терапії.

4. Музикотерапія в інклюзивному просторі.

5. Музична терапія: практичний досвід.

3. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю “Актуальні питання охорони праці, здоров’язбереження та та реалізація інклюзивної освіти в умовах сучасної школи в умовах сучасної школи”

Тематика:

 1. Здоров’язбережувальні технології та формування здорового способу життя в умовах сучасних закладів освіти.
 2. Правове регулювання професійно-педагогічної діяльності.
 3. Реалізація інклюзивної освіти в умовах сучасної школи.
 4. Психофізіологічні засади охорони праці в галузі освіти.

4. Всекураїнська електронна конференція студентів та молодих вчених «Безпека життєдіяльності в освітньому середовищі»

Семінари:

 1. науково-практичний семінар «Фітнес школа»
 2. науково-практичний семінар «Трибуна передового досвіду: сучасні підходи до викладання фізичної культури в закладах освіти в контексті Нової української школи»
 3. семінар-практикум «Надання допомоги пораненим в умовах бойових дій»

 інші заходи:

Регіональний учнівський конкурс з Основ здоров’я імені М.М. Васюка