НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедри

Про кафедру

Оголошення

27.11.2019 з 17.00 до 17.30 в 402 ауд.

відбудеться зустріч

 з членами експертної акредитаційної комісії

Середня освіта (Фізична культура)

 Програма візиту експертної комісії з акредитації

 

ІСТОРІЯ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

 

kafedra tmfk 2716e

Кафедра була заснована у 1981 році під назвою кафедра теорії і методики фізичного виховання через рік після відкриття факультету фізичного виховання при Сумському педагогічному інституті і тривалий час залишалася єдиною в організаційно-управлінській структурі факультету.

У перші роки свого існування кафедра зазнавала великих труднощів. Спортивної бази не існувало, заняття поводилися на базах добровільних спортивних товариств, міських спортивних спорудах. Викладання теоретичних і практичних дисциплін, які були передбачені навчальним планом факультету фізичної культури, було новою, невідомою для викладачів справою. Заняття зі студентами за змістом носили більш навчально-тренувальний характер, ніж навчаючий. Усі труднощі періоду організації доводилось долати малочисельному викладацькому колективу кафедри (Кудренко А.І., Косяк В.А., Лоза Т.О., Прокопова Л.І., Гончаренко В.І., Ратов А.М., Гончаренко Н.М., Затилкін В.В., Верблюдов І.Б., Одінцова С.В.).

Очолив кафедру ТМФВ кандидат педагогічних наук, доцент Бурла О.М., який пробув на даній посаді з 1980 по 1984 роки.  Діяльність кафедри на той час була багатоаспектною та мала забезпечувати навчально-виховний процес, вирішувати завдання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.

У 1984 році (до 1988 року) завідувачем кафедрою ТМФК була призначена кандидат біологічних наук, професор Курілова В.І. предметом уваги якої стало матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу. Вдосконаленню навчальної та спортивної роботи сприяло введення в експлуатацію навчально-спортивного комплексу, який очолив викладач кафедри, нині доцент кафедри ТМС Затилків В.В. З 1988 по 1994 рр. кафедру ТМФВ знову очолив кандидат педагогічних наук, доцент Бурла О.М.

У 1994 році кафедру ТМФВ було перейменовано в кафедру теорії і методики фізичної культури. З цього року і до 2013 обов’язки зав. кафедрою виконувала кандидат педагогічних наук, професор Лоза Т.О. За часів управління Лози Т.О. на кафедрі пройшла ротація кадрів, що сприяло підвищенню темпів розвитку всіх стратегічних напрямків діяльності колективу. Різко активізувалася навчальна, науково-дослідна, спортивна та громадська діяльність.

З 2013 року по теперішній час завідує кафедрою доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор О. А. Томенко.

У 1994 року при кафедрі розпочала роботу аспірантура, а з 2000 року – магістратура спеціальності: «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура». У 2007 році при кафедрі ТМФК розпочали навчання студенти спеціальності «Туризм». Ліцензія на робочу професію «Охоронник» була отримана у 2001 році та продовжена у 2009 році.

Першочерговими завданнями колективу є: навчально-методичне викладання профілюючих теоретичних дисциплін, збільшення обсягу науково-дослідної роботи; подальше підвищення методичної та наукової кваліфікації викладачів. Однак і сьогодні продовжуються пошуки методів, способів і засобів вирішення актуальних, професійно-важливих завдань: навчально-методичного забезпечення дисциплін, подальшого розвитку наукових досліджень з різних питань фізичного виховання та спорту, оптимізація змісту педагогічної практики в школі, покращення матеріально-технічного забезпечення навчального та тренувального процесів, установлення контактів і виробничих відносин з органами освіти з питань підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури, підготовки та перепідготовки фізкультурних кадрів. Зараз проводиться значна робота в сфері наукових, експериментальних досліджень. Але не лише в науковому напрямку спостерігаються певні зрушення. Інтенсифікується навчально-методична та науково-дослідна діяльність викладачів і студентів. Сьогодні кафедра ТМФК - один з провідних і авторитетних педагогічних колективів університету. Історія кафедри - це історія одного з системоутворюючих елементів структури інституту фізичної культури з підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сфері фізичної культури і спорту.

Основні предмети, які викладаються кафедрою ТМФК

Музично-ритмічне виховання, оздоровчий фітнес з методикою викладання, теорія і методика фізичного виховання, вступ до спеціальності, гімнастика з методикою викладання, методи досліджень і основи НДР, психологія фізичного виховання і спорту, нові технології у фізичному вихованні, атлетизм з методикою викладання, організація і методика оздоровчої фізичної культури та анімацій, організація та методика спортивно-масової роботи, загальновійськова підготовка, фізична підготовка військовослужбовців, основи маркетингу фізкультурно-оздоровчих послуг, одноборства з методикою викладання, основи самозахисту, основи оздоровчого та спортивного харчування, підвищення спортивної майстерності, оздоровчо-рекреаційні види рухової активності, педагогічна практика (виробнича) у загальній школі, виробнича практика із організації спортивно-масової та анімаційної роботи.

 

КЕРІВНИКИ КАФЕДРИ У РІЗНІ РОКИ

БУРЛА Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент. Відмінник освіти України.

Очолював кафедру з 1981 по1984 рр. Далі чотири роки перерви і знову очолив кафедру з 1988 по 1994 рр. Діяльність кафедри на той час була багатоаспектною та мала забезпечувати навчально-виховний процес за двома напрямками: 1-ий - фізичне виховання студентів усіх факультетів СДПІ ім. А. С. Макаренка; 2-ий - професійно-педагогічна підготовка студентів факультету фізичної культури. Крім того, колективу викладачів кафедри необхідно було вирішувати завдання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.   

КУРІЛОВА Валентина Іванівна - кандидат біологічних наук, професор.

В. І. Курілова очолювала кафедру з 1984 по 1988 р. За часи управління В. І. Курілової була створена потужна навчально-методична документація кафедри, яка дозволила  на високому рівні проводити теоретичні і практичні заняття. Були узяті у оренду спортивні об’єкти міста. У 1988 р. Курілова В. І. ініціювала створення кафедри біологічних основ фізичної культури, яка об’єднала фахівців саме цієї галузі.

ЛОЗА Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник фізичної культури і спорту.

Очолювала кафедру з 1994 по 2013 роки. За часів управління Лози Т.О. на кафедрі пройшла ротація кадрів, що призвело до підвищення темпів розвитку всіх стратегічних напрямків діяльності колективу. Різко активізувалася навчальна, науково-дослідна, спортивна та громадська діяльність. Важливою умовою досягнення якісної підготовки конкурентоспроможного фахівця було формування професійних навичок у поєднані з самостійною роботою та практичною діяльністю.

ТОМЕНКО Олександр Анатолійович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Заслужений тренер України

Очолює кафедру ТМФК з 2013 р. і по сьогодні. О А. Томенко доктор наук з фізичного виховання і спорту, спеціальність – 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». За час керівництва               О. А. Томенка виріс науковий потенціал кафедри. Значна увага приділяється здобувачам наукових ступенів, що сприяє підвищенню наукового рівня професорсько-викладацького складу кафедри, підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку освітнього процесу, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання.

 

СУЧАСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ДОСЯГНЕННЯ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ, ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДИТЬ КАФЕДРА

Місією кафедри ТМФК є підготовка висококваліфікованого фахівця, затребуваного на вітчизняному ринку праці, виховання відповідального громадянина, патріота України, людини  з високою суспільною свідомістю.

Стратегічними напрямками розвитку кафедри теорії і методики фізичної культури є:

  1. Розширення освітніх можливостей кафедри. Кафедра постійно працює над модернізацією та осучасненням навчальних програм відповідно до сучасних вимог ринку праці. В результаті цього розроблено програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти в рамках спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). Ці концепції базуються на дисциплінах гуманітарного та соціально-економічного циклів, фундаментальних, спеціальних та інших дисциплін, які необхідні для оволодіння професійними навичками та уміннями в навчанні та їх закріпленню під час проходження педагогічних практик.

Кафедра має ліцензію на підготовку робочої професії «охоронник».
Кафедра ТМФК збільшила ліцензований обсяг прийому на всі спеціальності Навчально-наукового інституту фізичної культури, це дає змогу розширити контингент студентів на заочних і денних формах навчання.

Проводиться організація системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

Все це дає змогу розширити мережу поповнення кадрів, які мають вищу спеціальну освіту в сфері освіти в Сумському регіоні та за його межами.

Кафедрою розроблено та затверджено освітньо-наукові програми з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, а також акредитовано підготовку фахівців третього (кандидат наук з фізичного виховання та спорту) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

Про затребуваність спеціальностей, за якими проводить підготовку кафедра, на вітчизняному ринку праці, її реноме серед абітурієнтів, студентів та роботодавців свідчать результати вступних кампаній, які проводились в останні роки: так, протягом останніх років постійно збільшується кількість студентів, залучених у результаті проведення вступних кампаній на перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура

Підвищення наукового потенціалу кафедри. Колектив викладачів працює над кафедральною темою «Теоретичні і методичні основи фізкультурної освіти різних груп населення» номер державної реєстрації 0116 U 000900, а також над індивідуальними темами. Кафедра ТМФК щорічно проводить міжнародну науково-практичну конференцію. За результатами конференції публікується збірник «Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту різних груп населення». Щорічно у конференції беруть участь студенти, магістранти, аспіранти, викладачі різних вузів, як України так і близького зарубіжжя.

Працівники кафедри беруть активну участь у науковому житті: проводять наукові дослідження, налагоджують наукову співпрацю із провідними науково-навчальними вітчизняними установами, закордонними вченими. Одним із вимірюваних результатів такої роботи є публікації у наукових виданнях та участь у міжнародних науково-практичних конференціях. Зокрема, протягом останніх років кількість публікацій постійно збільшується, не в останню чергу за рахунок наукових видань, що входять до визнаних науково-метричних баз даних, таких як Scopus та Web of Science. 

  1. Розвиток дидактичного потенціалу кафедри. Викладачами кафедри активно ведеться навчально-методична робота. При кафедрі ТМФК постійно діє методичний семінар з питань покращення навчально-методичної роботи кафедри. Розробляються навчально-методичні комплекси дисциплін кафедри на основі кредитно-трансферної системи оцінювання знань студентів і магістрантів згідно стандартів вищої освіти. Навчально-методичні комплекси мають варіанти електронних версій.

Викладачі кафедри розробляють та впроваджують схеми, діаграми, слайди, стенди, фільми, які використовуються для проведення занять.

Крім цього, викладачі кафедри ТМФК розробляють тематику лекційних, практичних та самостійних занять, складають тестові завдання для підсумкового контролю, а також критерії оцінювання знань з дисциплін кафедри.

Кафедрою розроблено програми з різних видів практик, тематику курсових, кваліфікаційних та магістерських робіт.

На кожний навчальний курс викладачами розробляються та оновлюються методичні рекомендації та методичні розробки.

Високий дидактичний потенціал кафедри формується за рахунок організованої та індивідуальної участі викладачів у різних навчально-практичних заходах та проектах, вагомим результатом яких є підвищення їхньої кваліфікації як викладачів фахових дисциплін.

Підвищення дидактичного потенціалу підрозділу здійснюється також за рахунок захисту працівниками та аспірантами кафедри кандидатських та докторських дисертацій.

  1. Розширення міжнародної співпраці кафедри. Одним із беззаперечних досягнень кафедри є налагодження дієвої співпраці із знаними науково-навчальними осередками Румунії, Китаю, Угорщини, Латвії, Грузії, Казахстану, Білорусії. У результаті такої багаторічної співпраці постійно постають спільні наукові публікації (наукові статті, монографії). У 2007 і 2008, 2013 рр. – О. А. Томенко представляв Україну на сесіях Міжнародної олімпійської академії в Олімпії (Греція).

Активно відбувається робота по узгодженні планів з навчальної програми подвійний диплом за спеціальністю «Фізичне виховання» на Факультеті педагогіки Академії імені Яна Длутоша в м. Ченстохова (Польща).

  1. Спортивні досягнення  кафедри.

На кафедри ТМФК діють групи підвищення спортивної майстерності, в яких розроблені спеціальні програми, що дають можливість з’ясовувати і порівнювати ефективні способи тренувального та психолого-педагогічного впливу, відповідної навчально-тренувальної роботи, оволодіння сучасною педагогічною та тренерською технікою, вишукувати кращі форми відновлення здоров’я спортсменів у посттравматичний період і варіювання ними залежно від індивідуальних особливостей спортсменів, встановлювати педагогічно доцільні взаємовідносини з тренерами-викладачами, спортсменами та їхніми батьками, проводити виховну та спортивно-масову роботу.  

На кафедрі працює три Заслужені тренери України: Томенко О.А., Чередніченко С. В., Красілов А. Д. Вони підготували спортсменів, які є переможцями чемпіонатів світу, Європи, Всесвітніх ігор.

Чередніченко С. В. У 2015, 2016, 2017 роках згідно балів, які набрали спортсмени був визнаний кращим тренером України з неолімпійських видів спорту. Підготував Гузєва С. (Заслужений майстер спорту України з панкратіону, чемпіон І Європейських ігор, чемпіон ІІ Всесвітніх ігор з єдиноборств, бронзовий призер І Всесвітніх ігор, триразовий чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи, бронзовий призер Чемпіонату Європи, володар Кубку світу; Баранова Д. (Заслужений майстер спорту України з панкратіону, шестиразовий чемпіон Європи, шестиразовий чемпіон світу; Горобець К. (Заслужений майстер спорту України з панкратіону, чемпіон світу серед юніорів, п’ятиразовий чемпіон Європи, чемпіон світу; Скрипник С. (Заслужений майстер спорту України з панкратіону, чотириразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу; Рєзнік А. (Майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону, срібний призер ІІ Всесвітніх ігор з єдиноборств, чемпіон світу, чемпіон Європи, Данько С. (Майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону, срібний призер Чемпіонату світу, чемпіонату Європи, кубку світу; Кіцелу В. (Майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону, чемпіон Європи; Сергієнко В. (Майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону, чемпіонка світу серед молоді, чемпіонка Європи з серед юніорів, срібний призер ІІ Всесвітніх ігор з єдиноборств, чемпіонка світу, шестиразова чемпіонка Європи; Ємець Д. (Майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону, чемпіон світу, чемпіон Європи; Ковальова С. (Майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону, срібний призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон Європи, срібний призер чемпіонату Європи, бронзовий призер чемпіонату Європи; Неткачева Д. (Майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону, призер чемпіонатів Європи, бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон світу; Майстрів спорту України з панкратіону: Клопов А., Шпоту А., Волинкіна В., Ярину С., Єфименко О., Міщенко О., Косика Д., Федорченко О., Бондар О., Черкова А., Філімонова І., Козлова О., Фєдосєєва Д., Шевченко В., Опімах В., Тельонкова Д., Опімах В., Мосьпан А., Одінцова О., Миронова Р., Гаркавину С., Путрю М., Крупчан М., Харченко І., Дорда Б.

Томенко О.А. підготував трьох майстрів спорту міжнародного класу з панкратіону - Сітало О. (дворазовий чемпіон світу, чемпіон І Європейських ігор, чемпіон Європи, володар Кубку світу), Фролову В. (чемпіонка І Європейських ігор, володар Кубку світу), Сушко О. (чотириразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу, срібна призерка чемпіонату світу); майстра спорту з панкратіону Сушка А. (дворазовий чемпіон України).

Красілов А. Д. Підготував 8 майстрів спорту України з пауерліфтингу, серед них чемпіон міжнародного турніру, призер чемпіонату світу Сорока В., Федоренко В.  - чемпіон та призер України, чемпіон міжнародного турніру; Тесцов В. – чемпіон Європи, світу, призер всесвітніх ігор; Антонюк О. - чемпіон та призер міжнародного турнір; Бордун В. – чемпіон України; Назарчук О. – призер чемпіонату світу та Європи; Школенко О. – чемпіона України; Воронцов О. – багаторазовий чемпіон Украни; Рикун А. – чемпіонка Європи, призерка чемпіонату світу.

Леоненко А. В. Підготував 5 майстрів спорту України з пауерліфтингу (Школенко  О., Назарчук О., Антонюк О., Бордун В., Швидко Д.), 13 чемпіонів і призерів Міжнародних та Всеукраїнських змагань з пауерліфтингу.

ДубинськаО. Я. Підготувала 40 майстрів спорту України зі спортивної аеробіки, серед них  призерка чемпіонату Європи та світу – Великодна К; Петренко Р. – фіналістка чемпіонату світу;  Уедраого С, Литвин А., Іванова А, Мариченко О, Фуртат М., Сіробаба А. – фіналістки чемпіонату світу.

Доктори наук, професори, викладачі, що удостоєні звання «заслужений», нагороджені державними і відомчими (МОН, НАПН України) нагородами

Томенко Олександр Анатолійовичзавідувач кафедри ТМФК, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор. «Відмінник освіти України» (2003). Заслужений тренер України з панкратіону (наказ міністра у справах сім’ї, молоді і спорту України від 17.01.2008). Нагороджений нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення».

Красілов Андрій ДмитровичЗаслужений тренер України з пауерліфтингу.

Чередніченко Сергій ВікторовичЗаслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений тренер України з панкратіону.

Кудренко Анатолій Івановичкандидат педагогічних наук (1982р.), професор кафедри теорії і методики фізичної культури (24.12.2007 №12 ПР№005292).

Відмінник освіти України (2005 р.), Грамоти МОН (1986-2014 р.). Заслужений працівник фізичної культури і спорту (2007).

Лоза Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник фізичної культури і спорту (2016). Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2002), знаком «Антон Макаренко» Міністерства освіти і науки України (2005).

Дубинська Оксана Яківна Олександрівна – заслужений працівник фізичної культури і спорту (2018).

Леоненко Андрій Васильович – к. пед. наук, доцент кафедри ТМФК, заступник директора Інституту фізичної культури зі спортивної роботи. Нагороджений грамотою Міністерства молоді та спорту України.

Прокопова Людмила Іванівна – старший викладач кафедри ТМФК. Відмінник освіти України, грамота Міністерства освіти і науки України, нагрудний знак «Василь Сухомлинський»

Жуков Володимир Леонідович – старший викладач кафедри ТМФК. Нагрудний знак «Відмінник освіти»