НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедри

Про кафедру

групове фото кафедри 38333

Емблема ae556

МИНУЛЕ І СЬОГОДЕННЯ КАФЕДРИ

Упродовж десятиліття Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка здійснює підготовку фахівців з туризму, які задовольняють потреби туристського ринку, перш за все, Північно-Східного регіону України, нашої держави в цілому, а також працюють за її межами.

Історія виникнення спеціальності «Туризм» бере початок з 2007 року. Підготовка фахівців туристської галузі спочатку здійснювалась на кафедрі «Теорії та методики фізичної культури» (завідувач кафедри – професор Т. О. Лоза), згодом – на кафедрі «Туризму, спортивно-гуманітарних дисциплін та економіки» (завідувач кафедри – професор В. А. Косяк). 

1 листопада 2017 року – День народження кафедри «Туризму і готельно-ресторанного сервісу», яку очолює кандидат педагогічних наук, доцент І. С. Зігунова.

Розвиток туризму у світі диктує попит на розширення спектру підготовки спеціалістів туристської галузі згідно потреб суспільства. Упродовж років кафедра працює над знаходженням можливостей для впровадження нових спеціалізацій на спеціальності «Туризм», зміцненням матеріально-технічної бази, вдосконаленням навчально-методичного забезпечення навчально-виховного процесу студентів та примноженням наукових здобутків.

На сьогодні на кафедрі працюють досвідчені викладачі, серед яких: кандидати педагогічних наук, доценти – В. М. Зігунов, І. С. Зігунова, О. В. Коваленко; кандидати економічних наук, старші викладачі – Д.Р. Мозгова, В.В. Гордієнко; кандидат економічних наук, викладач О.О. Скринник; кандидат наук з фізичного виховання і спорту - Л.М.Максименко; викладач Я.В. Євтушенко; лаборант кафедри – К.А. Клушина.

Студенти спеціальності 242 Туризм вересень 2018 2c5f0

Особливості навчального процесу студентів

Багатогранність індустрії туризму визначає спектр навчальних дисциплін та студентських практик, що пропонуються майбутнім фахівцям галузі туризму та гостинності для опанування обраної професії.

До навчального плану підготовки бакалаврів з туризму включені наступні навчальні дисципліни та практики:

Навчальні дисципліни загального циклу підготовки: «Історія та культура України», «Іноземна мова (англійська)» «Філософія», «Українська мова», «Інформаційно-комунікативні технології».

Навчальні дисципліни циклу професійної підготовки:, «Організація туризму», «Організація готельного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Маркетинг в туризмі», «Менеджмент у туризмі», «Організація екскурсійних послуг у туризмі», «Організація анімаційних послуг в туризмі», «Організація транспортних послуг в туризмі», «Географія туризму», «Туристичне країнознавство», «Організація і проведення туристських походів», «Організація сільського туризму», «Основи індустрії гостинності», «Організація гастрономічного туризму», «Національні кухні народів світу», «Барна справа», «Основи курортології», «Основи топографії і спортивного орієнтування», «Основи міжнародного туризму», «Аналіз, бухгалтерський облік та аудит діяльності туристського підприємства», «Гігієна і санітарія туристсько-рекреаційних комплексів», «Спортивний туризм», «Туроперейтинг», «Безпека в індустрії туризму», «Страхування в індустрії туризму», «Економіка в індустрії туризму», «Інформаційні системи та технології в індустрії туризму».

Навчальні дисципліни вибіркового циклу підготовки:

«Економіка туристського підприємства», «Управління бізнес процесами в туризмі», «Правове регулювання бізнесу в індустрії туризму і готельно-ресторанної сфері», «Організація кластерів в індустрії туризму», «Організація бізнесу в індустрії туризму», «Організація бізнесу в готельно-ресторанній сфері», «Теорія і методика активного туризму», «Туристсько-спортивні спорядження і екіпіровка», «Туристсько-спортивні ресурси», «Основи альпінізму і скелелазіння», «Лижний і гірськолижний туризм», «Безпека в активному туризмі», «Туристсько-спортивна підготовка», «Вдосконалення майстерності зі спортивного туризму».

Навчальні та виробничі практики: «Навчальна практика з активного туризму», «Навчальна практика на підприємствах індустрії туризму, «Виробнича інструкторська практика з активного туризму», «Виробнича практика на підприємствах готельно-ресторанної сфери», «Виробнича практика з екскурсійної діяльності», «Виробнича комплексна бакалаврська практика на підприємствах індустрії туризму і гостинності».

Упродовж практик майбутні фахівці з туризму підвищують професійну майстерність, працюючи в туристських підприємствах (турагенціях, туроператорських фірмах, готелях, ресторанах, базах відпочинку), напрацьовуючи практичний досвід в туристському обслуговуванні, здійсненні екскурсійної та анімаційної діяльності, а також у сфері туристського супроводу на маршрутах активного туризму (пішохідного, гірського, велосипедного, водного, лижного). Упродовж останніх років кафедра практикує проходження студентських практик за кордоном (Польща, Болгарія, Туреччина).

До навчального плану підготовки магістрів з туризму включені наступні навчальні дисципліни та практики: «Організація бізнесу в індустрії туризму та гостинності», «Правове забезпечення професійної діяльності в індустрії туризму і гостинності», «Міжнародний туризм», «Екскурсологія», «Туризмологія», «Інноваційні технології в індустрії туризму і гостинності», «Маркетинг в індустрії туризму та гостинності», «Менеджмент в індустрії туризму та гостинності», «Комп’ютерне проектування і дизайн в індустрії туризму і гостинності», «Міжнародне законодавство в індустрії туризму і гостинності», «Методологія і організація наукових досліджень», «Безпека в індустрії туризмі та гостинності», «Управління якістю послуг в індустрії туризму та гостинності», «Туристські ресурси світу», «Ринок послуг в індустрії туризму та гостинності», «Організація кластерів в індустрії туризму і гостинності», «Теорія і методика професійної туристської освіти», «Бізнес-планування в індустрії туризму та гостинності», «Теорія і методика спортивного туризму», «Управління туристськими дестинаціями», «Економіка в індустрії туризму та гостинності», «Основи міжнародних економічних відносин», «Філософія туризму і гостинності», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Виробнича практика (стажування)».

 

Бакалаврська виробнича практика в туристській агенції травень 2018 76525

Бакалаврська виробнича практика в туристській агенції

Бакалаврська виробнича практика у ресторані м. Суми квітень 2018 d4454

Бакалаврська виробнича практика в ресторанній сфері.

Наукова діяльність кафедри

Колектив кафедри туризму і готельно-ресторанного сервісу плідно працює над науково-дослідною темою «Філософсько-антропологічна і культурологічна парадигми спорту і туризму» (науковий керівник теми – доктор філософських наук, професор В.А. Косяк). У науковій діяльності кафедра тісно співпрацює з кафедрою філософії та соціології СумДПУ імені А.С. Макаренка, кафедрами географії і туризму Київського національного університету імені Т.Г. Шевченка, кафедрою туризму і готельно-ресторанної справи Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Старобільськ), кафедрами туризму, теорії і методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету, кафедрою менеджменту, економіки, права і туризму Льотної академії Національного авіаційного університету (м. Кропивницький).

Викладачами кафедри підготовлено та захищено докторську та три кандидатські дисертації; одному з викладачів присвоєно вчене звання професора, трьом – звання доцента. Загальна кількість публікацій кафедри з 2007 року складає 8 монографій, 5 збірників наукових праць, понад 20 навчальних посібників, понад 300 наукових статей, з яких більше 100 – у фахових та міжнародних виданнях.

Також на кафедрі діють студентські науково-проблемні групи: «Соціокультурні проблеми туризму та гостинності» (науковий керівник – д. ф. н., професор В.А. Косяк); «Актуальні питання туристського країнознавства» (науковий керівник – к. пед. н., доцент І.С. Зігунова), «Теоретико-методичні проблеми сучасного активного туризму» (науковий керівник – к. пед. н., доцент В.М. Зігунов); «Проблеми та перспективи розвитку вітчизняної екскурсійної справи, як невід’ємної складової сучасного туристичного обслуговування» (науковий керівник – к. пед. н., доцент кафедри О.В. Коваленко); «Готельно-ресторанний сервіс: вітчизняний та закордонний досвід» (науковий керівник – кандидат економічних наук, ст. викладач Д.Р.  Мозгова).

У 2012 році кафедра започаткувала проведення науково-практичної конференції «Стан та перспективи сучасного туризму», активними учасниками якої є викладачі та студенти кафедри, науковці з інших ВНЗ України, Росії, Білорусі, Казахстану, фахівці-практики різних сфер туристської індустрії.

Науково практичний форум щодо розвитку туризму в Сумському районі березень 2017 ddd8e

Кафедра бере активну участь в організації та проведенні різноманітних науково-практичних заходів: семінарів, засідань «круглих столів», форумів, майстер-класів, присвячених розвитку індустрії туризму і гостинності в Сумській області.

Щороку студенти спеціальності «Туризм» беруть активну участь в конкурсах наукових студентських робіт, студентських Олімпіадах, наукових квестах, вікторинах з туризму тощо. Гордістю кафедри став студент магістратури Вадим Яцина, який у 2017 році здобув перемогу у Всеукраїнській студентській Олімпіаді з туризму, у номінації «Практична підготовка» (науковий керівник – к. пед. н., доцент І. С. Зігунова) та студентка 4 року навчання Левковська Жанна, яка у 2019 році здобула перемогу у ІІ турі Всеукраїнського  конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм» (науковий керівник – к. пед. н., доцент В. М. Зігунов).

Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 242 Туризм ОС Магістртравень 2017 f7d85

Переможець Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Туризм» м. Київ, 2017 рік

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ

Кафедра туризму і готельно-ресторанного сервісу бере активну участь в організації туристичних виставок та ярмарків на теренах Сумщини, а також залучає студентів – майбутніх фахівців з туризму до цієї діяльності.

Студенти спеціальності Туризм на туристичній виставці м. Суми червень 2018 1f88e

Студенти спеціальності «Туризм» на туристичній виставці, м. Суми

Під час різноманітних туристичних заходів студенти спеціальності «Туризм» зміцнюють знання, набуті упродовж навчання в університеті, удосконалюючи професійні компетенції. У період «третього трудового семестру», працюючи в туристських фірмах, готелях, ресторанах, базах відпочинку, санаторіях, туристсько-рекреаційних комплексах, студенти отримують практичну підготовку в сфері туризму та гостинності.

Студенти спеціальності Туризм під час роботи у туристичній агенції м. Суми травень 2018 e18ea

Студенти спеціальності «Туризм» під час роботи

у туристичній фірмі протягом «третього трудового семестру»

Кафедра бере активну участь у туристсько-спортивному житті університету. При Навчально-науковому інституті фізичної культури діє туристсько-спортивний клуб, який очолює викладач кафедри Я.В. Євтушенко. Студенти кафедри неодноразово були переможцями та призерами міжнародних, всеукраїнських, обласних та міських змагань з різних видів спортивного туризму.

Під керівництвом викладачів кафедри студенти підвищують рівень туристсько-спортивної майстерності, здійснюючи щорічні рекреаційні та спортивні походи (пішохідні, гірські, лижні, водні, велосипедні, комбіновані), гірські сходження різної категорії складності в горах України та за її межами, виконуючи спортивні розряди та отримуючи інструкторські звання.

Тренування туристів спортсменів на скеледромі у туристсько спортивному клубі ім. Петра Вернидуба НН ІФК лютий 2019 c1759

Навчально тренувальний похід Стежками до Святого Миколая студентів спеціальності 242 Туризм грудень 2018 95de8

Цікавим та змістовним є студентське життя у позанавчальний час. Світогляд студентів збагачують різнопланові культурно-виховні заходи: конкурси, клубні дні, мистецькі вечори, спортивні турніри, квести, ярмарки тощо. Найулюбленішими заходами для студентів спеціальності «Туризм» є святкування Всесвітнього Дня туризму, «Посвята в студенти», «Новорічний вогник», вечори класичної музики, сезонні тематичні походи: лижний – «Стежками до Святого Миколая», весняний – «За березовим соком» та інші.

Студенти спеціальності Туризм в обласній філармонії на концерті класичної музики грудень 2018 77afa

Студенти спеціальності «Туризм» в обласній філармонії на концерті класичної музики

 

ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 242 «ТУРИЗМ»

 Перший (БАКАЛАВРСЬКИЙ) рівень вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Туризм і готельно-ресторанний сервіс» зі спеціалізаціями:

 1. 1. Організація бізнесу в індустрії туризму і готельно-ресторанній сфері; 2. Активний туризм.

Другий (МАГІСТЕРСЬКИЙ) рівень вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Туризмознавство» зі спеціалізацією «Міжнародний туризм».

 Форма навчання:

Термін навчання: бакалавр – 4 роки, магістр – 1 рік і 4 місяці.

 УМОВИ ВСТУПУ

 Вступні сертифікати ЗНО:

Бюджетна пропозиція:

 1. Українська мова і література
 2. Іноземна мова
 3. Географія або математика.

Договірна пропозиція:

 1. Українська мова і література

2.історія України

3.Географія або біологія.

Фінансова основа навчання:

 1. Денна форма – від 8600 грн/рік.
 2. Заочна (дистанційна) – 7600 грн/рік.

 СФЕРА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТУРИЗМ»

 • Менеджер з туризму;
 • Фахівець готельного бізнесу;
 • Фахівець ресторанного бізнесу;
 • Фахівець турбізнесу;
 • Екскурсовод (гід);
 • Аніматор у сфері туризму;
 • Інструктор з активного туризму (гід-провідник);
 • Топ-менеджер державного управління

у сфері туризму;

 • Спеціаліст візового центру.

Контактна інформація

Кафедра туризму і готельно-ресторанного сервісу» Сум ДПУ імені А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми,40002.

E-mail: tursumyЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сторінки для спілкування у соціальних мережах

https://www.facebook.com/100017146697105

https://www.facebook.com/374264105748199

 

Контактні телефони

(0542) 68-59-23

066 40 65 000

096 69 55 950