Про кафедру

Кафедра теорії та методики фізичної культури

ТМФК

ПРО КАФЕДРУ

Кафедра заснована з дня відкриття факультету фізичного виховання Сумського педагогічного інституту – у 1980 році, але на початковому етапі зі зрозумілих причин не мала чіткого організаційно-структурного оформлення. Упродовж перших років свого існування кафедра зазнавала певних труднощів. Усі проблеми організаційного періоду довелося вирішувати нечисленному викладацькому колективу, більшість з якого не мали необхідного досвіду викладацької роботи на кафедрі профільного спортивного навчального закладу. Першим, хто очолив кафедру, був кандидат педагогічних наук, доцент Олександр Бурла, який на той час вже мав значний досвід викладацької роботи: до переїзду до Сум Олександр Михайлович очолював подібну кафедру в Новосибірському педагогічному інституті. Крім того, він мав також тренерську практику роботи з бігунами на середні дистанції – атлетами високого класу.

Діяльність кафедри на той час була багатоаспектною і мала забезпечувати навчально-виховний процес за двома напрямами. Перший з них – фізичне виховання студентів інших факультетів педагогічного інституту, а другий – професійно-педагогічна підготовка студентів новоствореного факультету фізичного виховання. Крім того, колективу викладачів кафедри необхідно було вирішувати завдання фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи зі студентами інституту.

У 1984 році завідувачем кафедри було призначено кандидата біологічних наук, доцента Валентину Курілову. Зміна керівника в цілому позитивно позначилася на навчально-виховному процесі. Валентина Іванівна приділяла велику увагу покращенню матеріально-технічного забезпечення навчально-виховного процесу. З 1984 по 1994 рік кафедру знову очолює Олександр Бурла. Удосконаленню навчальної і спортивної роботи в цей період сприяло введення в експлуатацію навчально-спортивного комплексу.

У 1994 році кафедру було перейменовано на кафедру теорії та методики фізичної культури. З цього року і до 2013-го керівником кафедри була кандидат педагогічних наук, доцент (згодом – професор, Заслужений працівник фізичної культури та спорту України), майстер спорту зі спортивної гімнастики Тетяна Лоза. Звичайно, за час керівництва кафедрою Тетяною Олександрівною відбулася ротація кадрів, що сприяло підвищенню темпів розвитку всіх стратегічних напрямів діяльності колективу. Помітно активізувалася навчальна, науково-дослідна, спортивна та громадська діяльність. Окрім традиційної підготовки вчителів, у 2001 році кафедра одержала ліцензію на підготовку за робітничою професії «Охоронник», а у 2007 році при кафедрі розпочали навчання студенти за спеціальністю «Туризм». 

З 2013 року й до цього часу кафедрою завідує доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, заслужений тренер України з панкратіону Олександр Томенко.

Першочерговими завданнями колективу стали: викладання профільних теоретичних дисциплін; якість освіти; збільшення обсягу науково-дослідної роботи. Сьогодні продовжуються пошуки методів, способів і засобів вирішення актуальних, професійно-важливих завдань: навчально-методичного забезпечення дисциплін, подальшого розвитку наукових досліджень з різних питань фізичного виховання та спорту, оптимізація змісту педагогічної практики в школі, покращення матеріально-технічного забезпечення навчального та тренувального процесів, установлення контактів і виробничих відносин з органами освіти з питань підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури, підготовки та перепідготовки кадрів. Сьогодні кафедра ТМФК - один з провідних і авторитетних педагогічних колективів університету. Історія кафедри - це історія одного з системоутворюючих елементів структури інституту фізичної культури з підготовки висококваліфікованих спеціалістів у сфері фізичної культури і спорту.

Основні предмети, які викладаються кафедрою ТМФК

Теорія і методика фізичного виховання, музично-ритмічне виховання, оздоровчий фітнес з методикою викладання, вступ до спеціальності, гімнастика з методикою викладання, психологія фізичного виховання і спорту, нові технології у фізичному вихованні, атлетизм з методикою викладання, організація і методика оздоровчої фізичної культури, організація та методика спортивно-масової роботи, загальновійськова підготовка, фізична підготовка в збройних силах, основи маркетингу фізкультурно-оздоровчих послуг, одноборства з методикою викладання, основи самооборони, основи оздоровчого та спортивного харчування, підвищення спортивної майстерності, оздоровчо-рекреаційні види рухової активності, педагогічна практика (виробнича) тощо.

КЕРІВНИКИ КАФЕДРИ У РІЗНІ РОКИ

БУРЛА Олександр Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент. Відмінник освіти України.

Очолював кафедру з 1981 по1984 рр. Далі чотири роки перерви і знову очолив кафедру з 1988 по 1994 рр. Діяльність кафедри на той час була багатоаспектною та мала забезпечувати навчально-виховний процес за двома напрямками: 1-ий - фізичне виховання студентів усіх факультетів СДПІ ім. А. С. Макаренка; 2-ий - професійно-педагогічна підготовка студентів факультету фізичної культури. Крім того, колективу викладачів кафедри необхідно було вирішувати завдання фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи.   

КУРІЛОВА Валентина Іванівна - кандидат біологічних наук, професор.

В. І. Курілова очолювала кафедру з 1984 по 1988 р. За часи управління В. І. Курілової була створена потужна навчально-методична документація кафедри, яка дозволила  на високому рівні проводити теоретичні і практичні заняття. Були узяті у оренду спортивні об’єкти міста. У 1988 р. Курілова В. І. ініціювала створення кафедри біологічних основ фізичної культури, яка об’єднала фахівців саме цієї галузі.

ЛОЗА Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, професор, Заслужений працівник фізичної культури і спорту.

Очолювала кафедру з 1994 по 2013 роки. За часів управління Лози Т.О. на кафедрі пройшла ротація кадрів, що призвело до підвищення темпів розвитку всіх стратегічних напрямків діяльності колективу. Різко активізувалася навчальна, науково-дослідна, спортивна та громадська діяльність. Важливою умовою досягнення якісної підготовки конкурентоспроможного фахівця було формування професійних навичок у поєднані з самостійною роботою та практичною діяльністю.

ТОМЕНКО Олександр Анатолійович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, Заслужений тренер України.

Очолює кафедру з 2013 р. і по сьогодні. О А. Томенко доктор наук з фізичного виховання і спорту, спеціальність – 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення». За час керівництва О. А. Томенка виріс науковий потенціал кафедри. Значна увага приділяється здобувачам наукових ступенів, що сприяє підвищенню наукового рівня професорсько-викладацького складу кафедри, підвищенню рівня ефективності освітнього процесу, удосконаленню змісту навчання, покращенню методики викладання.

СУЧАСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ДОСЯГНЕННЯ, ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ, ЗАХОДИ, ЩО ПРОВОДИТЬ КАФЕДРА

Місією кафедри ТМФК є підготовка висококваліфікованого фахівця, затребуваного на вітчизняному ринку праці, виховання відповідального громадянина, патріота України, людини  з високою суспільною свідомістю.

Стратегічними напрямками розвитку кафедри теорії та методики фізичної культури є:

1. Розширення освітніх можливостей кафедри. Кафедра постійно працює над модернізацією та осучасненням освітніх програм відповідно до сучасних вимог ринку праці. В результаті цього розроблено програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти в рамках спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура). Ці концепції базуються на удосконаленні фундаментальних і фахових дисциплін, які необхідні для оволодіння професійними компетентностями, та їх закріпленню під час проходження виробничих практик.

Кафедра ТМФК збільшила ліцензований обсяг прийому на всі спеціальності, що дає змогу розширити контингент студентів на заочних і денних формах навчання. Проводиться організація системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. Все це дає змогу розширити мережу поповнення кадрів, які мають вищу спеціальну освіту в Сумському регіоні та за його межами.

Кафедрою розроблено та акредитовано освітньо-професійну програму з підготовки фахівців другого (магістерського) рівня, а також оновлено освітньо-наукову програму підготовки фахівців третього (кандидат наук з фізичного виховання та спорту) рівня вищої освіти за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт.

Про затребуваність спеціальностей, за якими проводить підготовку кафедра, на вітчизняному ринку праці, її реноме серед абітурієнтів, студентів та роботодавців свідчать результати вступних кампаній, які проводились в останні роки: так, протягом останніх 5 років постійно збільшується кількість студентів, залучених у результаті проведення вступних кампаній на перший (бакалаврський) та другий (магістерський) рівні вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура).

  1. Підвищення наукового потенціалу кафедри.Колектив викладачів працює над кафедральною темою «Теоретичні і методичні основи загальної та професійної фізкультурної освіти різних груп населення» номер державної реєстрації 0116U000900, а також над індивідуальними темами. Кафедра ТМФК щорічно проводить міжнародну науково-практичну конференцію. За результатами конференції публікується збірник «Сучасні проблеми фізичного виховання та спорту різних груп населення». Щорічно у конференції беруть участь студенти, аспіранти, викладачі різних ЗВО, як України так і зарубіжжя.

Працівники кафедри беруть активну участь у науковому житті: проводять наукові дослідження, налагоджують наукову співпрацю із провідними науково-навчальними вітчизняними установами, закордонними вченими. Одним із вимірюваних результатів такої роботи є публікації у наукових виданнях та участь у міжнародних науково-практичних конференціях. Зокрема, протягом останніх років кількість публікацій постійно збільшується, не в останню чергу за рахунок наукових видань, що входять до визнаних науково-метричних баз даних, таких як Scopus та Web of Science. 

3. Розвиток дидактичного потенціалу кафедри. Викладачами кафедри активно ведеться навчально-методична робота, розробляються робочі програми та навчально-методичні комплекси. Крім цього, викладачі кафедри ТМФК розробляють тематику лекційних, практичних та самостійних занять, складають тестові завдання для підсумкового контролю, а також критерії оцінювання знань з дисциплін кафедри.

Кафедрою розроблено програми з різних видів практик, тематику курсових та кваліфікаційних робіт. Високий дидактичний потенціал кафедри формується за рахунок організованої та індивідуальної участі викладачів у різних практичних заходах та проєктах, вагомим результатом яких є підвищення кваліфікації як викладачів фахових дисциплін. Підвищення дидактичного потенціалу підрозділу здійснюється також за рахунок захисту працівниками та аспірантами кафедри кандидатських та докторських дисертацій.

4. Розширення міжнародної співпраці кафедри. Одним із беззаперечних досягнень кафедри є налагодження дієвої співпраці із знаними науково-навчальними осередками Румунії, Китаю, Угорщини, Латвії, Грузії, Казахстану. У результаті такої багаторічної співпраці постійно постають спільні наукові публікації (наукові статті, монографії). У 2007 і 2008, 2013 рр. – О. А. Томенко представляв Україну на сесіях Міжнародної олімпійської академії в Олімпії (Греція).

5. Спортивні досягнення  кафедри.

На кафедри ТМФК діють групи спортивно-педагогічного вдосконалення, для яких розроблені програми. На кафедрі працюють 4 Заслужені тренери України: Томенко О.А., Чередніченко С. В. (панкратіон), Красілов А. Д. (пауерліфтинг), Рибалко П.Ф. (військово-спортивне багатоборство). Вони підготували спортсменів, які є переможцями чемпіонатів світу, Європи, Всесвітніх ігор з єдиноборств (2008, 2013).

Чередніченко С. В. У 2015, 2016, 2017 роках згідно балів, які набрали спортсмени, був визнаний кращим тренером України з неолімпійських видів спорту. Підготував Гузєва С. (Заслужений майстер спорту України з панкратіону, чемпіон І Європейських ігор, чемпіон ІІ Всесвітніх ігор з єдиноборств, бронзовий призер І Всесвітніх ігор, триразовий чемпіон світу, дворазовий чемпіон Європи, бронзовий призер Чемпіонату Європи, володар Кубку світу; Баранова Д. (Заслужений майстер спорту України з панкратіону, шестиразовий чемпіон Європи, шестиразовий чемпіон світу; Горобець К. (Заслужений майстер спорту України з панкратіону, чемпіон світу серед юніорів, п’ятиразовий чемпіон Європи, чемпіон світу; Скрипник С. (Заслужений майстер спорту України з панкратіону, чотириразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу; Рєзнік А. (Майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону, срібний призер ІІ Всесвітніх ігор з єдиноборств, чемпіон світу, чемпіон Європи, Данько С. (Майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону, срібний призер Чемпіонату світу, чемпіонату Європи, кубку світу; Сергієнко В. (Майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону, чемпіонка світу серед молоді, чемпіонка Європи з серед юніорів, срібний призер ІІ Всесвітніх ігор з єдиноборств, чемпіонка світу, шестиразова чемпіонка Європи; Ємець Д. (Майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону, чемпіон світу, чемпіон Європи; Ковальова С. (Майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону, срібний призер чемпіонату світу, бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон Європи, срібний призер чемпіонату Європи, бронзовий призер чемпіонату Європи; Неткачева Д. (Майстер спорту України міжнародного класу з панкратіону, призер чемпіонатів Європи, бронзовий призер чемпіонату світу, чемпіон світу; Майстрів спорту України з панкратіону: Клопов А., Шпоту А., Волинкіна В., Ярину С., Єфименко О., Міщенко О., Косика Д., Федорченко О., Бондар О., Черкова А., Філімонова І., Козлова О., Фєдосєєва Д., Шевченко В., Опімах В., Тельонкова Д., Опімах В., Мосьпан А., Одінцова О., Миронова Р., Гаркавину С., Крупчан М., Харченко І., Дорда Б.

Томенко О.А. підготував Заслужену майстриню спорту з панкратіону Сушко Олену (чотириразова чемпіонка Європи, чемпіонка світу, срібна призерка чемпіонату світу); двох майстрів спорту міжнародного класу з панкратіону - Сітало О. (дворазовий чемпіон світу, чемпіон І Європейських ігор, чемпіон Європи, володар Кубку світу), Фролову В. (чемпіонка І Європейських ігор, володар Кубку світу), майстра спорту з панкратіону Сушка А. (дворазовий чемпіон України).

Красілов А. Д. Підготував 8 майстрів спорту України з пауерліфтингу, серед них чемпіон міжнародного турніру, призер чемпіонату світу Сорока В.Федоренко В. - чемпіон та призер України, чемпіон міжнародного турніру; Тесцов В. – чемпіон Європи, світу, призер всесвітніх ігор; Антонюк О. - чемпіон та призер міжнародного турнір; Бордун В. – чемпіон України; Назарчук О. – призер чемпіонату світу та Європи; Школенко О. – чемпіона України; Воронцов О. – багаторазовий чемпіон Украни; Рикун А. – чемпіонка Європи, призерка чемпіонату світу.

Леоненко А. В. Підготував 5 майстрів спорту України з пауерліфтингу (Школенко  О., Назарчук О., Антонюк О., Бордун В., Швидко Д.), 13 чемпіонів і призерів Міжнародних та Всеукраїнських змагань з пауерліфтингу.

Дубинська О. Я. Підготувала 40 майстрів спорту України зі спортивної аеробіки, серед них чемпіонка Світу Курашвілі А., призери чемпіонату Європи та світу – Галайда Д., Великодна КПетренко Р. – фіналістка чемпіонату світу;  Уедраого С, Литвин А., Іванова А, Мариченко О, Фуртат М., Сіробаба А. – фіналістки чемпіонату світу.

Доктори наук, професори, викладачі, що удостоєні звання «заслужений», нагороджені державними і відомчими (МОН, НАПН України) нагородами

Томенко Олександр Анатолійович – завідувач кафедри ТМФК, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор. «Відмінник освіти України» (2003). Заслужений тренер України з панкратіону (наказ міністра у справах сім’ї, молоді і спорту України від 17.01.2008). Нагороджений нагрудним знаком МОН України «За наукові та освітні досягнення» та іншими відзнаками МОН.

Красілов Андрій Дмитрович – Заслужений тренер України з пауерліфтингу.

Чередніченко Сергій Вікторович – Заслужений працівник фізичної культури і спорту, Заслужений тренер України з панкратіону.

Дубинська Оксана Яківна Олександрівна – заслужений працівник фізичної культури і спорту (2018).

Леоненко Андрій Васильович – к. пед. наук, доцент кафедри ТМФК, заступник директора Інституту фізичної культури зі спортивної роботи. Нагороджений грамотою Міністерства молоді та спорту України.

Рибалко Петро Федорович – Заслужений тренер України з військово-спортивного багатоборства.