Програми підсумкової атестації

Положення про кваліфікаційну роботу

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію

Методичні рекомендації до виконання та захисту кваліфікцаійної роботи

ПІДСУМКОВА ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ

1-2 червня 2023 р. на кафедрі логопедії розпочалася державна підсумкова атестація здобувачів вищої освіти за ОР «Бакалавр» спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) заочної форми навчання.

Майбутні фахівці – випускники кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка засвідчили ви-сокий  рівень теоретичної та практичної підготовки з обов’язкових і вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки, зокрема показали високий, достатній та середній рівні сформованих компетентностей з виховної, навчальної, розвивальної та корекційної роботи для осіб із порушеннями мовлення.

Науково-педагогічний колектив випускової кафедри логопедії щиро бажає своїм випускникам гідно й натхненно долучитися до благородної справи навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, втілюючи набуті теоретичні знання та практичні вміння й навички у професійному житті.

Сердечно вітаємо здобувачів заочної форми навчанняосвітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) з успішним складанням комплексного кваліфікаційного екзамену і запрошуємо продовжити навчання у магістратурі СумДПУ імені А. С. Макаренка!

foto1 efd9f

foto 4t 129e3

foto4 fc642

IMG 5d4f6e8c7016f6358e8a74e936f7fcd3 V b8fbb

foto 3 2 b8bd8

IMG 498f72cfd2c7f9704651c96222d7e88a V dbd3f

IMG 23932c248b6bcebe76add298041696a9 V 002ad

 

ПІДСУМКОВА ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ МАГІСТРІВ

20-22 грудня 2022 року на кафедрі логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури відбулася підсумкова державна атестація магістрів 6 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності

016 Спеціальна освіта (Логопедія) у змішаному форматі.

До захисту в онлайн-форматі долучився член екзаменаційної комісії Коваленко Станіслав Олександрович – доктор біологічних наук, професор кафедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.

Випускники показали високий рівень теоретичної та практичної підготовки, вміло демонстрували свої наукові дослідження.

Вітаємо магістрів та їхніх керівників з успішним захистом кваліфікаційних робіт! Бажаємо успіхів у житті та в професійній сфері!

7 2 4a763

10 2 547a4

11 2 fdf70

ПОПЕРЕДНІЙ ЗАХИСТ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ

 29.11.2022 р. та 01.12.2022 р. відбулися попередні захисти кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського)рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання.

Усі роботи попередньо було перевірено на унікальність та прорецензовано.

За результатами попереднього захисту всі здобувачі допущені до захисту кваліфікаційних робіт.

Бажаємо магістрантам успіхів!

1 3 5b071

2 2 71a0d

3 3 a1d7d

4 3 6f9fd

5 2 86744

6 2 197bb

ПІДСУМКОВА ДЕРЖАВНА АТЕСТАЦІЯ

МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ

17 червня 2022 року в форматі онлайн завершилася підсумкова атестація здобувачів вищої освіти за ОР «Бакалавр» спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія). Майбутні фахівці – випускники кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка засвідчили високий рівень теоретичної та практичної підготовки з медико-біологічних основ логопедії й теорій та спецметодик виховання дітей із вадами мовлення, вміння аналізувати матеріал і робити обґрунтовані висновки. Колектив випускової кафедри логопедії щиро бажає своїм випускникам гідно й натхненно долучитися до благородної справи навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами, втілюючи набуті теоретичні знання та практичні вміння й навички у професійному житті.

Сердечно вітаємо здобувачів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) з успішним складанням кваліфікаційних іспитів і запрошуємо продовжити навчання у магістратурі СумДПУ імені А. С. Макаренка!

1 5 1f7b7

2 2 73da4

3 3 4c23f

Успішна підсумкова державна атестація

магістрів 6 курсу денної та заочної форми навчання

спеціальності 016 Спеціальна освіта

(Логопедія. Спеціальна психологія)

14-16 грудня 2021 року на кафедрі логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури відбулася підсумкова державна атестація магістрів 6 курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія).

Випускники показали високий рівень теоретичної та практичної підготовки, вміло демонстрували свої наукові дослідження.

Вітаємо магістрів та їхніх керівників з успішним захистом кваліфікаційних робіт!

5 f3c02

6 f851f

7 6ce4f

8 1 e0c89

23 листопада 2021 року в режимі онлайн відбувся попередній захист магістерських робіт за ОС «Магістр» (денна форма навчання) спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія). Усі роботи були перевірені науковими керівниками, пройшли перевірку на унікальність на офіційній програмі університету і допущені до захисту.

9 1 203e8

10 1 29e3e