Спеціальність "Громадське здоров'я"

ПРОФЕСІЯ – ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

 risunok1 ecc6e

 Нова професія – на ринку праці

 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка починає набір на навчання за новою спеціальністю у галузі «Охорона здоров’я» – 229 «Громадське здоров’я» за освітнім ступенем «Бакалавр»

Громадське здоров’я (Public Health) – важливий фах, який спрямований на забезпечення життєдіяльності суспільства в умовах сучасної екологічної ситуації. Професія надзвичайно перспективна та ґрунтується на новітніх досягненнях світової медицини.

 

Опис професії

Спеціальність «Громадське здоров’я» поширена у країнах Європи та стрімко розвивається в Україні. Її поява була викликана необхідністю проведення медичної реформи, розбудови національної системи громадського здоров’я за принципом «охорона здоров’я в усіх політиках держави» та підготовки нових кадрів у сфері міжсекторального управління.

У закладах охорони здоров’я, в умовах постійного впровадження інноваційних технологій, є запит на кваліфікованих працівників, які не лише розуміються в області медицини, але і володіють знаннями про новітні підходи вирішення гострих питань. Фахівець з громадського здоров’я повинен вміти аналізувати стан фізичного та психічного здоров’я окремого індивіду, групи людей і населення цілої країни. Це людина, яка займається промоцією здорового способу життя, охороною довкілля, слідкує за екологічною ситуацією, запобігає травматизму на роботі, під час навчання та відпочинку.

Для фахівця цієї сфери важливо пропагувати дбайливе ставлення до навколишнього середовища, вести активний спосіб життя. Важливими є комунікативні навики, здатність систематизувати та аналізувати інформацію, розумітися у захворюваннях та симптомах, діяти в екстрених ситуаціях та швидко приймати рішення.

Широкий спектр подальшої діяльності випускників даної спеціальності обумовлений отриманням компетенцій з дисциплін, що знаходяться на межі природничо-наукових і гуманітарних дисциплін: медицини, екології, біології, статистики, соціологічних, юридичних, економічних та політичних наук.

Відмінність від лікарської справи полягає у тому, що діяльність у системі громадського здоров'я пов’язана, в основному, із соціальними аспектами медичних проблем та організацією роботи у системі охорони здоров’я.

Випускник буде готовий для роботи у системі адміністрації та управління закладами охорони здоров'я, наприклад у госпіталях, клініках, санаторіях, будинках опіки, реабілітаційних центрах, Центрах beauty індустрії. Це буде управлінсько-адміністративна робота з певними знаннями в області медицини

Перспективи працевлаштування

Фахівці за спеціальністю «Громадське здоров'я» мають право займати посади у галузі профілактичної медицини, публічного управління та адміністрування, менеджменту в охороні здоров’я, соціального забезпечення та обслуговування населення (Національний класифікатор України (ДК 003-2010), а саме:

 • керівники державних, комунальних та приватних лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я;
 • заступники головних лікарів (менеджери охорони здоров'я з питань якості медичних послуг, з питань стратегії і маркетингу медичних послуг, з питань організації та методології надання медичних послуг, по роботі з персоналом (hr-менеджмент));
 • фахівці з громадського здоров'я (статистик, методист у існуючих та новостворюваних Центрах громадського здоров’я);
 • фахівці-організатори санітарно-епідеміологічного профілю у Лабораторних центрах МОЗ, у територіальних управліннях Держпродспоживслужби;
 • спеціалісти громадського здоров’я в державних і комунальних закладах, у департаментах та управліннях (обласні, районні, міські управління охорони здоров’я, управління соціального захисту, екології, охорони праці та інше);
 • експерти страхових компаній;
 • організатори охорони здоров’я в об’єднаних територіальних громадах.

 

Спеціаліст з громадського здоров'я може працювати не тільки у сфері охорони здоров'я. Серед можливих професій такі як:

 • косметик-естетист у центрах надання косметологічних послуг із застосування сучасних неінвазивних методик догляду за шкірою:
 • керівник малого підприємства без апарату управління у комерційному, побутовому обслуговуванні.

Випускники-бакалаври здатні обіймати такі посади (Національний класифікатор України (ДК 003-2010):

 • помічник лікаря епідеміолога
 • інструктор із санітарної освіти
 • консультант центру громадського здоров’я
 • статистик медичний
 • працівник неінвазійної beauty індустрії

 

Обов’язки

Фахівець із громадського здоров’я володіє глибокими знаннями у сфері охорони громадського здоров’я та буде виконувати наступні обов’язки, залежно від займаної посади:

 • Оцінювати основні демографічні та епідеміологічні показники, значення і тенденції зміни основних детермінант, що чинять вплив на здоров’я у розрізі різних груп населення в Україні, Європейському регіоні та світі, застосовувати основні поняття та концепції епідеміології та статистики при плануванні, проведенні та інтерпретації результатів досліджень
 • Визначати пріоритети та оцінювати потреби сфери громадського здоров’я, пропонувати науково обґрунтовані заходи та розробляти відповідні висновки та стратегії, які спрямовані на покращення галузі охорони здоров’я
 • Організовувати заходи з нагляду за станом здоров’я населення з використанням міжсекторального підходу
 • Формулювати висновки, розробляти прогнози та проводити аналіз впливу детермінант на здоров’я населення (соціальні, економічні, індивідуальні, навколишнього середовища), визначати потреби різних груп населення щодо здоров’я, базуючись на інформації отриманій із систем епідеміологічного нагляду
 • Визначати та застосовувати доцільні заходи і методи попередження і контролю фізичних, хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз для здоров’я і безпеки населення
 • Оцінювати ризики та планувати відповідні дії у випадках надзвичайних ситуацій в сфері громадського здоров’я
 • Ідентифікувати, аналізувати ризики, пов’язані з впливом на здоров’я населення детермінант навколишнього середовища (фізичних, радіаційних, хімічних, біологічних та виробничих) та організовувати відповідні заходи, спрямовані на захист здоров’я населення
 • Оцінювати вплив соціальних детермінант та основних індивідуальних детермінант здоров’я, розробляти відповідні заходи з метою збереження та зміцнення здоров’я населення
 • Розробляти заходи з профілактики (первинної, вторинної та третинної) захворювань та сприяти їх реалізації на практиці
 • Розробляти та впроваджувати стратегії, політики та окремі заходи у сфері промоції здоров’я, здійснювати ефективну комунікацію у сфері громадського здоров’я з використанням різних каналів та технік комунікації
 • Розробляти та впроваджувати системи моніторингу і оцінки ефективності інтервенцій, профілактичних та діагностичних або скринінгових програм та політик в громадському здоров’ї
 • Здійснювати аналіз ефективності розроблених процедур, інтервенцій, стратегій та політик в сфері громадського здоров’я
 • Розробляти та впроваджувати, засновані на доказах стратегії, політики та інтервенції громадського здоров’я із залученням зацікавлених сторін на основі міжсекторального підходу
 • Розширювати розуміння засад сфери громадського здоров’я у закладах освіти різного рівня та реалізовувати заходи спрямовані на розвиток кадрового потенціалу
 • Здійснювати наставництво та сприяти безперервному професійному розвитку фахівців з громадського здоров’я
 • Виконувати управлінські функції та організовувати надання якісних послуг у сфері громадського здоров’я
 • Здійснювати комунікацію та соціальну мобілізацію у сфері громадського здоров’я, підтримувати лідерство та залучати і посилювати спільноти з метою збереження і зміцнення здоров’я населення
 • Критично оцінювати результати наукових досліджень та здійснювати пошук потрібної наукової інформації у сфері громадського здоров’я, аналізувати інформацію, здійснювати дослідження, формулювати за його результатами висновки та рекомендації щодо їх впровадження
 • Визначати та аргументувати перспективні напрями власної наукової роботи
 • Презентувати результати власних досліджень у формі доповідей, презентацій та наукових публікацій державною та англійською мовами.

 

Як стати фахівцем громадського здоров’я

Так як професія має відмінні риси від сфери роботи звичайного фахівця лікувальної справи, освіта повинна бути теж відповідною. В українських та іноземних закладах вищої освіти існують навчальні спеціальності за освітніми напрямами бакалавра та магістра «Публічне здоров’я» та «Громадське здоров’я», «Охорона здоров’я», «Епідеміологія та біостатистика», «Промоція здоров’я».

В основу навчальних програм покладено кращий вітчизняний досвід у сфері профілактичної роботи (у тому числі й закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, центрів здоровя, медичної статистики, соціального захисту населення тощо). Це дасть змогу надати необхідні знання і забезпечити максимальну практичну спрямованість підготовки майбутніх фахівців. Навчальний план містить сучасні дисципліни: «Громадське здоров’я», «Біостатистика», «Епідеміологія інфекційних та неінфекційних хвороб», «Загальна гігієна», «Паліативна та хоспісна допомога», «Промоція здоров’я», «Медичне право та біоетика», «Менеджмент в охороні здоров’я» тощо.

Освітньо-професійна програма у сфері громадського здоров’я орієнтована на підготовку управлінських кадрів для галузі охорони здоров’я, компетентних в сучасних соціально-економічних і міжгалузевих змінах та інноваційних методах управління.

 

Плюси отримання освіти на кафедрі громадського здоров’я та медико-біологічних основ фізичної культури:

 • на кафедрі працюють досвідчені педагоги, науковці, професійний науковий персонал;
 • нова і цікава навчальна програма спеціальності;
 • співпраця з організаціями державного управління, де будуть проходити семінари, стажування;
 • студенти отримують багато практичних навичок, адже практика переважає над теорією;
 • університет підтримує бажання майбутніх фахівців в отриманні нового досвіду, розвитку захоплень, участі у різних наукових та творчих проектах;
 • вищий заклад освіти забезпечує якісні знання студентам і високий рівень підготовки.

На кафедрі можна отримати додаткові спеціальності:

після І курсу: професія 5132 «Молодша медична сестра з догляду за хворими»;

 • після ІІ курсу: курси «Доглядова косметологія», «Косметик-естетист», «Базовий Make up», що дозволить реалізувати себе як працівника неінвазійної beauty індустрії

ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО НАВЧАННЯ:

Можливість навчатися за програмою магістерського рівня вищої освіти за галуззю Публічне управління та адміністрування в охороні здоров’я.

 

Випускники-магістри здатні обіймати такі посади (Національний класифікатор України (ДК 003-2010):

 • фахівець з громадського здоров’я;
 • адміністратор центрів громадського здоров’я;
 • керівник малого підприємства без апарату управління в комерційному, побутовому обслуговуванні;
 • менеджер з громадської охорони здоров’я;
 • менеджер у соціальній сфері.

Вибір майбутньої професії – це серйозний крок, який випускники роблять на підставі інформації отриманої з різноманітних джерел, рівня своїх знань з профілюючих предметів та власних природних здібностей. Вступ до закладу вищої освіти є важливим життєвим проектом, над яким майбутні вступники працюють разом із вчителями та батьками. Щоб допомогти учням та батькам визначитися із своїм вибором, викладачі кафедри запрошують відвідати сайт Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка