Науково-практичний центр кафедри логопедії

Науково-практичний центр кафедри логопедії засновано 22 грудня 2014 року.

Положення про навчально-науковий центр кафедри логопедії СумДПУ імені А. С. Макаренка затверджено на засіданні вченої ради 22.12.2014 р. (протокол № 5).

Метою діяльності навчально-наукового центру є покращення координації спільного виконання наукових досліджень за комплексною науково-дослідною темою, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів, оптимізація шляхів підготовки результатів теоретико-емпіричних досліджень, наукових розробок до впровадження.

Науково-практичний центр кафедри логопедії забезпечує умови для того, щоб студенти набули вмінь та навичок дослідницької роботи та навчилися застосовувати набуті знання на практиці. У процесі вивчення фахових базових дисциплін і написання курсових і кваліфікаційних робіт. Упродовж 2015-2022 років на базі центру здійснено дослідження з різних наукових тем, підготовлено до захисту 11 кваліфікаційних робіт за ОР «Магістр».

Науково-практичний центр кафедри логопедії бере участь у підготовці кваліфікованих фахівців у галузі корекційної педагогіки: студенти, які навчаються за ОР «Бакалавр» і «Магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія), відвідують заняття фахівців центру та самостійно здійснюють корекційну роботу, допомагаючи дітям дошкільного та шкільного віку з порушеннями мовлення.

Науково-практичний центр кафедри логопедії є базою для психолого-педагогічних досліджень викладачів.  Фахівцями центру узагальнено та висвітлено результати роботи в наукових статтях:

- Стахова Л. Л. Рухлива гра як засіб корекції порушень мовлення на логопедичних заняттях. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи : збірник наукових праць. 2018. Вип. 61.;

- Стахова Л. Л.,  Зелінська-Любченко К. О. Організація психолого-педагогічної роботи в науково-практичному центрі кафедри логопедії СумДПУ імені А. С. Макаренка. Корекційна педагогіка. Вісник «Української Асоціації корекційних педагогів». 2018. №1;

- Мороз Л. В., Стахова Л. Л., Кравченко І. В. Логопедичний супровід як складова комплексного супроводу дітей із порушеннями психофізичного розвитку. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2019, № 8 (92);

- Стахова Л. Л. Розвиток фонетико-фонематичних процесів у дітей з порушеннями мовлення засобами музики. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 2020. Випуск 73. Т. 2;

- Стахова Лариса, Мороз Людмила. Застосування елементів сенсорної інтеграції в логопедичній роботі з дітьми дошкільного віку. Acta Paedagogiсa Volynienses. 2021. Вип. 4;

- Стахова Лариса, Кравцова Ірина. Формування фразового мовлення в дітей, які не розмовляють. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2021. Вип. 42, Т. 2.

Науково-практичний центр кафедри логопедії здійснює розробку, апробацію й адаптацію різноманітних методик профілактики, діагностування й коректування мовленнєвих порушень, а також програм корекційно-розвиткової роботи.

Створено:

1) навчальні посібники для дітей дошкільного віку:

         - Стахова Л. Л., Кравцова І. В. Нумо, звуки, відгукніться! Домашній логопедичний зошит із виховання звукової культури мовлення дітей шостого року життя. Тернопіль : Мандрівець, 2016. (лист ІМЗО від 23.02.2016 р. №2.1/12-Г-66; схвалено експертною комісією 21.06.2022р., протокол №3, зареєстровано у Каталозі надання грифів за № 6.0016-2022);

- Стахова Л. Л., Кравцова І. В. Нумо, звуки, відгукніться! Домашній логопедичний зошит із виховання звукової культури мовлення дітей п’ятого року життя. Тернопіль : Мандрівець, 2016. (лист ІМЗО від 23.02.2016 р. №2.1/12-Г-66; схвалено експертною комісією 21.06.2022р., протокол №3, зареєстровано у Каталозі надання грифів за № 6.0014-2022);

- Стахова Л. Л., Кравцова І. В. Розмовляйко. Домашній логопедичний зошит із розвитку мовлення дітей четвертого року життя. Тернопіль : Мандрівець, 2016. (лист ІМЗО від 23.02.2016 р. №2.1/12-Г-66; схвалено експертною комісією 21.06.2022р., протокол №3, зареєстровано у Каталозі надання грифів за № 6.0012-2022);

         2) програму корекційно-розвиткової роботи (Кравцова І. В., Стахова Л. Л. Програма «Корекційно-розвиткова робота з дітьми із загальним та фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення».  Тернопіль : Мандрівець, 2019  (лист ІМЗО від 05.07.2019 р. №22.1/12-Г-577);

         3) посібник з формування фразового мовлення дітей, які не розмовляють.    Отримано: 1) свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 98129 – літературний письмовий твір науково-практичного характеру «Дитина хоче розмовляти». Методика формування фразового мовлення в дітей, які не розмовляють (зареєстровано 16.06.2020 р.);

         4) навчально-методичні посібники:

         - до навчального посібника «Нумо, звуки, відгукніться: домашній логопедичний зошит з корекції звуковимови для дітей п’ятого року життя» (схвалено експертною комісією 21.06.2022р., протокол №3, зареєстровано у Каталозі надання грифів за № 6.0015-2022);

         - до навчального посібника «Нумо, звуки, відгукніться: домашній логопедичний зошит з корекції звуковимови для дітей шостого року життя» (схвалено експертною комісією 21.06.2022р., протокол №3, зареєстровано у Каталозі надання грифів за № 6.0017-2022);

- до навчального посібника «Розмовляйко: домашній логопедичний зошит із розвитку мовлення дітей четвертого року життя» (схвалено експертною комісією 21.06.2022р., протокол №3, зареєстровано у Каталозі надання грифів за № 6.0013-2022).

         Отримано авторське право на твір науково-практичного характеру «Дитина хоче розмовляти». Методика розвитку фразового мовлення дітей, які не розмовляють».

1 7 5971d

Отримано патент на корисну модель «Стіл для логопедичних занять», який містить розбірні елементи № 144930: Стахова Л. Л., Зелінська-Любченко К. О. (зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 1.11.2020);

2 3 badc7

Результати досліджень науково-практичного центру кафедри логопедії та розроблені на його базі методики висвітлювалися на логопедичних фестивалях «Логофест – 2019», «Логофест – 2020» та «Логофест – 2021».

Науково-практичний центр надає логопедичну та психологічну допомогу різним категоріям осіб із мовленнєвими і психофізичними порушеннями.

Сьогодні психолого-педагогічні послуги дітям з порушеннями мовленнєвого розвитку та інших складових психічного розвитку надають 4 фахівці (логопед, дефектолог, психолог).

3 3 d0787

На базі центру функціонують два спеціально обладнані кабінети для логопедичної роботи та один – для надання психологічної допомоги. Кабінети забезпечені спеціальним обладнанням відповідно до положення про логопедичні пункти системи освіти, затверджені наказом Міністерства освіти України від 13.05.1993 р. №135, додаток 5, та положення про психологічні кабінети в дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладах від 19.10.2001 р. №691.

4 2 f2147

5 2 72391

6 1 74735

7 1 80765

8 1 4c0ed

9 20fed

10 1 44fef

З 2017 р. по 30.06.2022 р. в науково-практичному центрі кафедри логопедії отримали консультації понад 350 осіб, заняття відвідували майже 70 дітей, із мовленнєвими порушеннями різного характеру та різного ступеня тяжкості.

Наша адреса: м. Суми, вул. Роменська 87, навчальний корпус № 4, каб. 118.