Методичне забезпечення

 

Програми навчальних дисциплін 2021-2022 н.р.

РП Психологія освіти

РП Актуальні питання інноваційного розвитку освіти

РП Іноземна мова за професійним спрямуванням

РП Логопедія

РП Психолого-педагогічний супровід осіб з ООП

РП Цифрові технології

РП Професійна компетентність логопеда

РП Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти

РП Методологія і методи спеціальних психолого-педагогічних досліджень

РП Дитяча нейропсихологія

РП Логопедичний масаж при тяжких порушеннях мовлення 

РП Логопедичні технології

РП Психодіагностика та психокорекція осіб з порушеннями мовлення

РП Логопедичний практикум

Програми навчальних дисциплін 2022-2023 н.р.

РП Іноземна мова за професійним спрямуванням

РП Цифрові технології

РП Актуальні питання інноваційного розвитку освіти

РП Психологія освіти

РП Професійна компетентність логопеда

РП Методолія і методи спеціальних психолого-педагогічних досліджень

РП Психолого-педагогічний супровід осіб з ООП

РП Сучасні проблеми логопедії

РП Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти

РП Дитяча нейропсихологія

РП Логопедичний масаж при тяжких порушеннях мовлення

РП Логопедичний практикум

РП Логопедичні технології

 РП Сенсорна інтеграція в роботі логопеда

ІММ Менеджмент спеціальної та інклюзивної освіти

ІММ Психолого-педагогічний супровід осіб із ООП

ІММ Сучасні проблеми логопедії

ІММ Професійна компетентність логопеда

ІММ Логопедичний масаж при тяжких порушеннях мовлення

ІММ логопедичний практикум

ІММ логопедичні технології

ІММ Сенсорна інтеграція в роботі логопеда

ІММ Дитяча нейропсихологія

ІММ методологія і методи спеціальних психолого-педагогічних досліджень

Науково-методичні розробки членів кафедри

Монографії

1. Становлення та розвиток спеціальності «Логопедія» в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (до 10-річчя випускової кафедри) : колективна моногр. / кер. кол. авт. і наук. ред. к. пед. н., професор А. І. Кравченко. Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. 196 с. 

1 6 f2e1c

Колективна монографія висвітлює процес становлення та розвитку спеціальності «Логопедія» в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка та присвячена 10-річному ювілею випускової кафедри. У монографії подано відомості про склад кафедри й основні напрями її роботи: навчальний, науковий, методичний, матеріально-технічний, соціально-виховний. Монографія розрахована на науковців у галузі спеціальної освіти, а також студентську молодь і всіх, хто цікавиться проблемами логопедії.

2. Логопедично-реабілітаційний супровід дітей із порушеннями психофізичного розвитку : монографія / [А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, Л. Л. Стахова, О. В. Ласточкіна, К. О. Зелінська-Любченко, І. В. Кравченко]; за ред. А. І. Кравченка. Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. – 288 с.

18 ccf3d

У монографії висвітлено актуальні питання логокорекційної та корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми, які мають порушення мовлення різної складності та етіології. Презентовано результати теоретико-практичних досліджень щодо професійної компетенції вчителя-логопеда в освітньому середовищі з позицій забезпечення належного рівня якості його послуг. Обгрунтовано необхідність створення нових освітніх і корекційно-розвивальних методик організації оптимального освітнього навчально-виховного процесу та соціалізації дітей із порушеннями психофізичного розвитку, визначено особливості логопедично-реабілітаційної роботи з цим контингентом. Окреслено перспективи впровадження поданих розробок у процес навчання та виховання дітей із порушеннями психофізичного розвитку в закладах різного спрямування.

Видання адресовано науковцям, аспірантам, керівникам наукових і освітніх закладів, студентам спеціальності 016 Спеціальна освіта, педагогічним працівникам, викладачам.

Навчальні посібники

 

1. Кравченко А. І. Анатомія, фізіологія, патологія дітей і підлітків: навч. посібник для студентів напряму підготовки “Корекційна освіта” (логопедія) вищих педагогічних навчальних закладів / А. І. Кравченко, Л. В. Мороз. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 180 с. (Гриф МОН МС України, лист № 1/11-2653 від 28.02.2012 р.). У навчальному посібнику подано основні сучасні знання щодо будови та функцій організму людини, висвітлено найважливіші анатомічні, фізіологічні та біохімічні особливості дітей дошкільного та шкільного віку.

2 2 bd957

2.      Кравченко А. І. Застосування засобів арттерапії у роботі з дітьми молодшого шкільного віку, що мають відхилення інтелектуального розвитку : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А. І. Кравченко, К. О. Зелінська. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 177 с.

3 3 c8f6a

У навчальному посібнику висвітлено основні етапи становлення арттерапії як ефективного засобу корекції комунікативних вад у дітей з порушеннями психофізичного розвитку, а саме з вадами інтелекту. Визначено особливості, мету, завдання, принципи, а також умови її застосування в корекційній роботі. Окремо розглянуто історію застосування арттерапії в корекційно-педагогічній роботі, докладно описано можливості застосування імаготерапії в роботі з розумово відсталими молодшими школярами. Розрахований на студентів спеціальностей «Корекційна освіта. Логопедія», «Корекційна педагогіка», «Дефектологія», а також фахівців у галузі корекційної педагогіки.

         3. Кравченко А. І. Корекція тяжких мовленнєвих вад за допомогою акупресури : навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.І. Кравченко, Л. В. Мороз, К. О. Зелінська. – Суми, 2013. – 240 с.

4 2 7f321

У навчально-методичному посібнику подано науково-теоретичні відомості про складні мовленнєві розлади, клініко-фізіологічні характеристики заїкання, ринолалії, дизартрії, афазії й узагальнено сучасні погляди щодо їх подолання. Висвітлено історико-фізіологічні аспекти акупресури (точкового масажу) й особливості корекції тяжких мовленнєвих вад за допомогою акупресури. Посібник розрахований на студентів спеціальностей «Корекційна освіта. Логопедія», «Корекційна педагогіка», «Дефектологія», а також фахівців у галузі корекційної педагогіки (логопедії).

4. Шеремет М.К. Організація корекційно-розвивальної роботи в групах для дітей із порушеннями мовлення (орієнтовне планування та методичні рекомендації) / М. К. Шеремет, Л. Л. Стахова, І. В. Кравцова, А. І. Кравченко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка,  2014. – 186 с.

5 1 3e587

У посібнику висвітлено зміст корекційно-розвивальної роботи з дітьми дошкільного віку з фонетико-фонематичними порушеннями та загальним недорозвиненням мовлення, визначено основні завдання мовленнєвого розвитку і вдосконалення пізнавальних процесів, подано методичні рекомендації, орієнтовне планування,  зразки оформлення ділової документації вчителя-логопеда і поради щодо оснащення логопедичного кабінету.

Посібник рекомендований логопедам, студентам, може бути використаний дефектологами, а також вихователями дошкільних навчальних закладів.

5. Соціально-правове забезпечення : навч. посібник для студентів спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія» / упор.: О.В.Ласточкіна.  – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 140 с.

10 1 05f13

У навчальному посібнику схарактеризовано соціальний захист як систему суспільних відносин, що має на меті задоволення різних потреб громадян, передбачених законодавством; викладено основні відомості про соціальний захист окремих категорій громадян, зокрема осіб із інвалідністю.  Подано докладні відомості про структурні особливості соціального захисту та соціального забезпечення; зосереджено увагу на актуальних питаннях соціально-правового забезпечення інвалідів в Україні, що вказують на свідчать про необхідність переходу від медичної до соціальної моделі інвалідності. Остання акцентує на  взаємозв’язку людини з обмеженими можливостями та соціуму, а не на фіксуванні особливостей її здоров’я і розвитку. Наголошено, що політика соціального захисту інвалідів в Україні повинна передбачати  нові концептуальні підходи, що охоплюють соціально-економічні, політико-правові, організаційно-управлінські, науково-методологічні, морально-етичні й інформаційні аспекти.

Для студентів спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія» педагогічних інститутів та університетів.

6. Кравченко А. І. Вступ до спеціальності : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта» (логопедія) вищих педагогічних навчальних закладів, – А. І. Кравченко, Л. В. Мороз, І. В. Кравченко. –Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 250 с.

14 12f2f

Посібник призначено для студентів вищих педагогічних навчальних закладів, логопедів, педагогів, медичних і соціальних працівників. Навчальний посібник сприятиме успішному опануванню  способами і прийомами навчальної та майбутньої практичної діяльності в установах системи освіти, охорони здоров’я і соціального забезпечення.

7. Кравченко І. В. Мовленнєва культура вчителя-логопеда : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта» (логопедія) вищих педагогічних навчальних закладів / І. В. Кравченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 140 с.

15 cd279

У навчальному посібнику з’ясовано особливості мовленнєвої культури як складника професійної майстерності вчителя-логопеда, висвітлено найважливіші питання риторики, культури та техніки мовлення, подано методику опанування технікою мовлення. Для студентів за напрямом «Корекційна освіта. Логопедія», а також фахівців у галузі корекційної педагогіки (логопедії).

8. Кравченко І. В. Ігри у логопедичній роботі : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта» (логопедія) вищих педагогічних навчальних закладів / І. В. Кравченко, А. І. Кравченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 260 с.

16 c2b67

У навчальному посібнику висвітлено основні положення теорії ігрової діяльності, особливості поведінки дітей-логопатів під час ігор, схарактеризовано різновиди ігор, а саме: дидактичні, творчі, рухливі, запропоновано цікавий практичний матеріал, спрямований на розвиток уявлень дітей про предмети та їх якості, координацію рухів і дрібну моторику рук. Посібник містить добірку різноманітних ігрових вправ, що допоможуть логопедові в організації системної допомоги учням із мовленнєвими патологіями. Видання адресоване студентам  спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія», а також фахівцям у галузі корекційної педагогіки (логопедії).

9. Ласточкіна О.В. Нормативно-документальне забезпечення та облаштування логопедичного кабінету в освітньому закладі. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Суми, 2019 р.

19 db53d

10. Мороз Л. В., Кравченко А. І. Мовленнєва і сенсорні системи та їх порушення : посібник для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта освітньої прогами «Логопедія. Спеціальна психологія» вищих педагогічних навчальних закладів. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2019. 192 с. Подано основну сучасну інформацію щодо будови і функцій сенсорних систем, органів мовлення та їх патологічних змін унаслідок дії несприятливих чинників.

21 0352c

11. Анатомія людини. Том І. В трьох томах. Підручник для студентів інститутів та факультетів фізичної культури. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. 362 с. У підручнику викладено основні відомості про будову тіла людини. Кожен орган чи систему розглянуто з точки зоу онто- і філогенезу в порівняльному та функціональному плані. Для студентів інститутів та факультетів фізичної культури спеціальності "Фізична реабілітація", "Фізична культура" та "Логопедія".

skan anatomiya lyudini 1 1 8d6e0

 

12. ДОМЕДИЧНА ДОПОМОГА ПРИ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНАХ

Калиниченко І.О., Латіна Г.О., Кравченко А.І., Заїкіна Г.Л.

Навчальний посібник призначений для надання методичної допомоги студентам педагогічних закладів вищої освіти під час вивчення навчальних дисциплін: «Домедична допомога при невідкладних станах із психологічним супроводом», «Долікарська медична допомога при невідкладних станах», «Основи медичних знань», «Основи безпеки життєдіяльності» та слухачів курсів підвищення кваліфікації «Домедична допомога при невідкладних станах із психологічним супроводом», курсового навчання «Молодша медична сестра з догляду за хворими», «Доглядальниця», «Безпека життєдіяльності».

 

snimok87 1c62b

 13.  ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ АРТТЕРАПІЇ У ЛОГОПЕДИЧНІЙ РОБОТІ З ДІТЬМИ, ЯКІ МАЮТЬ ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

А.І. Кравченко, В.А. Литвиненко, К.О. Зелінська

У навчальному посібнику подано основні етапи становлення арттерапії як ефективного засобу корекції мовленнєвих вад у дітей з порушеннями психофізичного розвитку, а саме: з вадами мовлення та інтелекту. Визначено особливості, мету, завдання, принципи, а також умови її застосування у логопедичній роботі. Окремо розглянуто історію застосування арттерапії у корекційно-педагогічній роботі, детально описано засоби арттерапії, серед яких автори виділяють ізотерапію, бібліотерапію, кінезіотерапію, музикотерапію, імаготерапію, казкотерапію тощо.

snimok8 3b563

  Навчально-методичні посібники

1. Стахова Л. Л. Розмовляйко. Домашній логопедичний зошит із розвитку мовлення дітей четвертого року життя / Л. Л. Стахова, І. В. Кравцова. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 48 с.

11 1 10cfd

Схвалено для використання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами комісією із спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІМЗО від 23.02.2016 р. № 2.1/12-Г-66).

Зошит містить ілюстровану артикуляційну гімнастику та різноманітні цікаві завдання у яскравих малюнках. Домашній логопедичний зошит забезпечить співпрацю логопедів, педагогів дошкільних навчальних закладів і батьків, які мають дітей четвертого року життя із мовленнєвими порушеннями.

2. Стахова Л. Л. Нумо, звуки, відгукніться! Домашній логопедичний зошит із розвитку мовлення дітей п’ятого року життя / Л. Л. Стахова, І. В. Кравцова. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 44 с.

12 5e17e

Схвалено для використання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами комісією із спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІМЗО від 23.02.2016 р. № 2.1/12-Г-66).

Зошит містить ілюстровану артикуляційну гімнастику та різноманітні цікаві завдання у яскравих малюнках. Домашній логопедичний зошит забезпечить співпрацю логопедів, педагогів дошкільних навчальних закладів і батьків, які мають дітей п’ятого року життя із мовленнєвими порушеннями.

3. Стахова Л. Л. Нумо, звуки, відгукніться! Домашній логопедичний зошит із розвитку мовлення дітей шостого року життя / Л. Л. Стахова, І. В. Кравцова. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 44 с.

13 1 7bcb4

Схвалено для використання у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами комісією із спеціальної педагогіки Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України (лист ІМЗО від 23.02.2016 р. № 2.1/12-Г-66).

Зошит містить ілюстровану артикуляційну гімнастику та різноманітні цікаві завдання у яскравих малюнках. Домашній логопедичний зошит забезпечить співпрацю логопедів, педагогів дошкільних навчальних закладів і батьків, які мають дітей шостого року життя із мовленнєвими порушеннями.

4. Ткаченко Л. І., Кравцова І. В., Стахова Л. Л.  Крок за кроком : домашній логопедичний зошит із подолання заїкання та формування звукової культури мовлення у дітей шостого року життя. Тернопіль : Мандрівець, 2018. 48 с.

25 e3bb6

5. Ткаченко Л. І., Кравцова І. В., Стахова Л. Л. Крок за кроком : посібник на допомогу батькам із подолання заїкання та формування звукової культури мовлення у дітей шостого року. Тернопіль : Мандрівець, 2018. 64 с.

26 997ee

 

 

 

Методичні посібники

1. Кравченко А. І., Мороз Л. В., Стахова Л. Л., Кравченко І. В. Корекція афазії у дітей за допомогою акупресури (точкового масажу) : методичний посібник. Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. 57 с. У методичному посібнику висвітлено питання про клініко-фізіологічну характеристику, корекційно-педагогічну роботу з її подолання та застосування акупресури (точкового масажу) з її подолання.

27 b7811

2. Кравченко А. І., Мороз Л. В., Стахова Л. Л., Кравченко І. В. Корекція дизартрії у дітей за допомогою акупресури (точкового масажу) : методичний посібник. Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. 60 с.  У методичному посібнику висвітлено питання про клініко-фізіологічну характеристику дизартрії та подано сучасні погляди щодо її подолання за допомогою акупресури (точкового масажу).

28 e5746

3. Кравченко А. І., Мороз Л. В., Стахова Л. Л., Кравченко І. В. Корекція заїкання у дітей за допомогою акупресури (точкового масажу) : методичний посібник. Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. 85 с. У методичному посібнику подано науково-теоретичні відомості про клініко-фізіологічні характеристики заїкання. Висвітлено історико-фізіологічні аспекти акупресури (точкового масажу) й особливості корекції заїкання у дітей за допомогою акупресури.

29 dc3ce

4. Кравченко А. І., Мороз Л. В., Стахова Л. Л., Кравченко І. В. Корекція ринолалії у дітей за допомогою акупресури (точкового масажу) : методичний посібник. Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. 63 с. У методичному посібнику висвітлено питання про клініко-фізіологічну характеристику ринолалії та подано сучасні погляди щодо її подолання за допомогою акупресури (точкового масажу).

30 734a7

5. А. І. Кравченко, І. В. Кравченко. Застосування гімнастичних вправ та аутогенного тренування при корекції заїкання у дітей : методичний посібник. Суми : ФОП Цьома С. П., 2023. - 93 с.

У методичному посібнику висвітлено питання про клініко-фізіологічну характеристику заїкання та подано сучасні погляди щодо його подолання. Розглянуто засоби комплексної корекції заїкання в системі логопедичної роботи. Окремо наведено методику гімнастичних вправ, застосування ігрових дихальних вправ, фонаційної гімнастики й аутогенного тренування. Розраховано для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія), навчального курсу «Спецметодика фізичного виховання» (ІІІ курс) для денної та заочної форм навчання.

foto 9e0cd

6. Кравченко А. І., Лянной Ю. О., Купина В. В. Медико-біологічні та реабілітаційні терміни. Для студентів спеціальності «Фізична реабілітація», «Фізична культура». Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2002. 200 с. У посібнику розкрито зміст медико-біологічних та реабілітаційних термінів, які найчастіше зустрічаються під час вивчення студентами фундаментальних та фахових дисциплін, проходження фізреабілітаційної практики. Розраховано на студентів факультету фізичної культури спеціальностей «Фізична реабілітація», «Фізична культура», а також на спеціалістів у галузі фізичної реабілітації.

2 220cb

7. Кравченко А. І. Дихальна гімнастика при корекції заїкання. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. 39 с. У методичному посібнику висвітлено питання про клініко-фізіологічну характеристику заїкання та подано сучасні погляди щодо його подолання. Розглянуто засоби комплексної корекції заїкання в системі логопедичної роботи. Окремо наведено методику дихальної гімнастики, застосування ігрових дихальних вправ, фонаційної гімнастики й аутогенного тренування.

4 fb41a

8. Кравченко А. І., Литвиненко В. А. Арттерапія та артпедагогіка в логопедичній роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія» ТОВ, 2012. 136 с. У навчальному посібнику подано основні етапи становлення арттерапії як ефективного засобу корекції мовленнєвих вад у дітей-логопатів дошкільного та молодшого шкільного віку. Визначено особливості, мету, завдання, принципи, а також умови застосування артпедагогіки в логопедичній роботі з дітьми. Окремо розглянуто історію застосування арттерапії, серед яких автори виділяють ізотерапію, бібліотерапію, кінезіотерапію, імаготерапію, казкотерапію тощо. Розрахований на студентів спеціальностей «Корекційна освіта. Логопедія», «Корекційна педагогіка», «Дефектологія», а також фахівців у сфері корекційної педагогіки (логопедії).

5 b63a9

9. Кравченко А. І. Корекція заїкання засобами комплексної фізичної реабілітації: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. 176 с. У навчальному посібнику подано науково-теоретичні засади розвитку мовлення, історію питання клініко-фізіологічної характеристики заїкання та сучасні погляди на його подолання. Розглянуто засоби комплексної фізичної реабілітації із застосуванням нетрадиційних методів терапії в системі корекційної роботи. Окремо висвітлено методики музично-ритмічної та дихальної гімнастики, застосування нетрадиційних гімнастичних вправ, рефлексотерапії й аутогенного тренування як засобів корекції заїкання. Розрахований на студентів спеціальностей «Корекційна освіта. Логопедія», «Корекційна педагогіка», «Дефектологія», а також фахівців у сфері корекційної педагогіки (логопедії).

6 9360d

Методичні рекомендації

1. Навчальна логопедична практика в освітніх і медичних закладах : методичні рекомендації для студентів напряму підготовки 016 Спеціальна освіта вищих педагогічних навчальних закладів / укладач : О. В. Ласточкіна. Суми : ФОП Цьома С. П., 2020. 48 с.

17 1d67e

У методичній розробці містяться програмові вимоги та матеріали навчального, методичного і практичного характеру щодо умов, етапів та змісту організації й проведення навчальної логопедичної практики студентів напряму підготовки 016 Спеціальна освіта в освітніх (дошкільні масові та спеціальні навчальні заклади, шкільні масові та спеціальні навчальні установи, інклюзивно-ресурсні центри) і медичних закладах (лікарні, реабілітаційні центри для осіб із особливими освітніми потребами).

Методичні рекомендації призначені для викладачів, студентів напряму підготовки 016 Спеціальна освіта денної та заочної форм навчання, логопедів, учителів-логопедів, вихователів-дефектологів, методистів, керівників освітніх і медичних закладів.

2. Ласточкіна О.В. Спеціальна педагогіка з історією логопедії. Методичні рекомендації до аудиторної та самостійної роботи для студентів напряму підготовки 016 Спеціальна освіта. Суми, 2020 р.

20 05e4a

3. Робочий зошит для лабораторних занять з дисципліни “Анатомія, фізіологія, патологія дітей з основами генетики”: для студентів спеціальності “Спеціальна освіта. Логопедія” вищих педагогічних навчальних закладів / Укл. Мороз Л. В. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 44с.

22 f33bd

4. Робочий зошит для лабораторних занять і самостійної роботи з дисципліни «Мовленнєві і сенсорні системи та їх порушення»: для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта освітньо-професійної програми Спеціальна освіта (Логопедія) першого (бакалаврського) рівня / Укл. Мороз Л. В. Суми: ФОП Цьома С.П., 2020. 70 с.

23 2 0747d

5. Мороз Л.В. Методичні рекомендації до асистентської практики у ЗВО (стажування) для студентів спеціальності 016 Спеціальна освіта освітньої-професійної програми Логопедія. Спеціальна психологія другого (магістерського) рівня. Суми, 2020 р.

24jpg f5e77

6. Кравченко А. І., Лянной Ю. О. Загартування як засіб оздоровлення: методика загартування для студентів спеціальностей «Фізична реабілітація» та «Фізична культура». Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2001. 72 с. У даній методиці схарактеризовані природні джерела загартування та їх фізіологічна дія, подані дозування, основні правила і принципи процедур, а також показники самоконтролю під час проведення загартування та, зокрема, зимового плавання. Видання, розраховане на студентів факультету фізичної культури спеціальностей «Фізична реабілітація», «фізична культура», зацікавить усіх прихильників застосування оздоровчих заходів.

1 01251

7. Кравченко А. І. Динамічна анатомія. Курс лекцій. Суми : редакційно-видавничий відділ СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2003. 116 с.

3 9fe05

8. Кравченко А. І., Кравцова О. Я. Основи медичних знань. Курс лекцій. Суми : редакційно-видавничий відділ СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2004. 302 с.

7 0384c

Хрестоматії

         1. Андросова В. М. Дислалія : хрестоматія. Ч. І : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта. Логопедія» вищих педагогічних навчальних закладів / упор. В. М. Андросова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – 264 с.
6 1 822d6

До посібників увійшли авторські праці відомих учених, лікарів, логотерапевтів, логопедів різних країн (Німеччина, Чехія, Словаччина, Росія, Україна), які займалися дослідженням і вивченням дислалії, що є найбільш поширеною мовленнєвою вадою.

У цих першоджерелах висвітлено визначення, симптоматика, зміст, причини, види та форми дислалії як самостійного мовленнєвого порушення, розглянуто питання про вади вимови при дислалії (форми, рівні, види, характеристика, профілі артикуляції правильної та дефектної вимови голосних і приголосних звуків), подано загальні інструкції щодо способів і  методів педагогічного і методичного впливу з їх подолання.

2.      Андросова В. М. Дислалія : хрестоматія. Вади вимови звуків і шляхи їх подолання у працях вчених-логопедів Росії та України. Ч. ІІ : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта. Логопедія» вищих педагогічних навчальних закладів  / упор. В. М. Андросова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 392 с.

7 1a71f

До посібника ввійшли авторські праці лікарів-логотерапевтів Західної Європи (А. Куссмауль, К. Беккер, М. Зеєман), основоположників логопедії радянських часів (М. Хватов, О. Правдіна, О. Левіна), вчених-логопедів України та Росії (І. Дьоміна, М. Савченко, О. Жильцова, М. Фомічова,  Т. Філічева, Л. Спірова, Г. Чиркіна, Н. Чевелєва, В. Ястребова та ін.).

3.      Андросова В. М. Дислалія : хрестоматія. Ч. ІІІ : навч. посібник для студентів напряму підготовки «Корекційна освіта. Логопедія» вищих педагогічних навчальних закладів / упор. В. М. Андросова. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 112 с.

8 48d56

Матеріали хрестоматії сприяють підвищенню професійної підготовки майбутніх педагогів-логопедів, поглибленню їх знань про дислалію, а також спонукають їх  до самостійного ознайомлення з логопедичною літературою, зокрема з дислалії.

Курс лекцій

1. Логопедичний масаж : курс лекцій для студентів спеціальності «Корекційна освіта. Логопедія» / упор. О.В.Ласточкіна. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – 100 с.

9 d45ad

У курсі лекцій подано основні відомості про логопедичний масаж. Докладно висвітлено методику його проведення, подано чіткі методичні рекомендації про різні прийоми, що використовуються в процесі логопедичного масажу; зосереджено увагу на діагностичних критеріях, що вказують на необхідність призначення логопедичного масажу.  Навчальний  посібник містить стисле фізіологічне обґрунтування доцільності використання масажу в логопедичній практиці, а також систематизований виклад прийомів диференційованого логопедичного масажу з урахуванням причин і механізмів виникнення мовленнєвих порушень.

 Історико-публіцистичне видання

Розвиток спеціальності «Логопедія» в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка (до 15-річчя випускової кафедри): історикопубліцистичне видання / кер. кол. авт. і наук. ред. к.пед.н, проф. А. І. Кравченко. Суми : ФОП Цьома С. П., 2022. 320 с.

31 ffbd8

Історико-публіцистичне видання висвітлює процес розвитку спеціальності «Логопедія» в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка за 2017-2021 роки та присвячена 15-річному ювілею випускової кафедри. У тексті видання подано відомості про основні напрями роботи: навчальний, методичний, матеріально-технічний, науковий, соціально-виховний, логопедична практика; про основні досягнення та здобутки викладачів кафедри логопедії.

Історико-публіцистичне видання розраховане на науковців у галузі спеціальної освіти, а також студентську молодь і всіх, хто цікавиться проблемами логопедії.

Тематика курсових та дипломних робіт