Про кафедру

kafedra gzmbofk 4245e

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА КАФЕДРИ

Першого вересня 2014 року шляхом об’єднання двох потужних кафедр НН ІФК – кафедри спортивної медицини та валеології і кафедри біологічних основ фізичної культури, кожна з яких має власну багаторічну історію, було створено кафедру медико-біологічних основ фізичної культури.

Історія кафедри СМВ розпочалася в 1968 році, коли на базі Сумського педагогічного інституту імені А.С. Макаренка був ­відкритий курс цивільної оборони з підготовки медичних сестер запасу. На той час на кафедрі працювало близько 20 викладачів, переважно (за сумісництвом) фахівців із закладів охорони здоров’я міста, а очолила її кандидат медичних наук Надія Михайлівна Барзілович.

З 1970 року курс цивільної оборони очолив кандидат медичних наук, доцент Микола Полікарпович Мішенда. На той час штат кафедри збільшився до 25 викладачів, переважно з погодинною оплатою, серед яких були кандидати медичних наук Надія Михайлівна Барзілович і Микола Маркович Васюк, Олександр Федорович Дегтярьов.

У 1976 році завідувачем кафедри цивільної оборони обрано кандидата медичних наук, доцента Миколу Марковича Васюка. Значно збільшилася кількість викладачів, серед яких були кандидати медичних наук, доценти Микола Полікарпович Мішенда, Борис Тимофійович Крутько, Фаїна Григорівна Коленко, Олександр Михайлович Бабічев, старший викладач Микола Мусійович Твердохліб, викладачі Тетяна Володимирівна Кохановська, Тамара Миколаївна Гец, Ніна Іванівна Ракша, Ірина Леонідівна Полюдова, Олена Миколаївна Журко, Олександр Федорович Дегтярьов, а також близько 35 викладачів-сумісників.

З 1995 року кафедру перейменовано на кафедру медико-педагогічної підготовки та безпекожиттєдіяльності, очолив її Борис Крутько. А у 2003 р. у зв’язку із розпочатою в ­СумДПУ реорганізацією кафедру приєднано до факультету фізичної культури зі зміною назви і керівника. Ним стала кандидат медичних наук, доцент Ірина Олександрівна Калиниченко. Після створення у 2006 році Інституту фізичної культури були внесені зміни до організації навчального процесу на кафедрі, що обумовило й зміну її назви на кафедру спортивної медицини та валеології.

За рахунок випускників університету і лікарів закладів охорони здоров’я міста значно оновився викладацький склад кафедри. До досвідчених педагогів приєдналися викладачі Раїса Вікторівна Склярова, Ганна Олександрівна Латіна, Ганна Леонідівна Заїкіна, Наталія Вікторівна Любченко, Анна Геннадіївна Ємельянова, Марина Миколаївна Вербенко, Світлана Вікторівна Дяченко, Валентина Іванівна Лобанова, Юлія Леонідівна Дяченко.

На початковому етапі існування факультету фізичного виховання анатомо-фізіологічні дисципліни викладалися без урахування специфіки фізичної культури і спорту. А тому в 1988 році з ініціативи кандидата біологічних наук, професора Валентини Іванівни Курілової на факультеті фізичного виховання було створено кафедру біологічних основ фізичної культури (БОФК), яка об’єднала фахівців саме цієї галузі.

Серед перших викладачів цієї кафедри були доктор наук, професор Іван Іванович Яновський, доцент Ольга Олександрівна Єжова, викладачі Григорій Іванович Гончарук, Володимир Олександрович Кукса, Олександр Володимирович Бріжатий, Лідія Миколаївна Іваненко, Анатолій Іванович Кравченко, Інна Сергіївна Зігунова, аспіранти Василь Миколайович Зігунов і Юрій Олегович Лянной.

Валентина Іванівна Курілова очолювала кафедру до 1995 року і у зв’язку з переїздом до Одеси (Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського) передала керівництво кандидату біологічних наук, доценту Ользі Олександрівні Єжовій, яка в лютому 2013 року захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні і методичні засади формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів», а за рік одержала атестат професора.

У 1996 році на кафедрі БОФК була створена лабораторія функціональної діагностики спортсменів, на базі якої працюють наукові проблемні групи. Цього самого року кафедра уклала договір про наукове та науково-методичне співробітництво з Сумським обласним центром «Інваспорт».

У 1998 році на кафедрі БОФК відкрито нову спеціальність – «Фізична реабілітація», а вже наступного року вона відокремилася й стала самостійною кафедрою факультету фізичної культури.

З вересня 2007 року у зв’язку зі вступом Ольги Олександрівни Єжової до докторантури кафедру очолив кандидат педагогічних наук, доцент (згодом – професор) Анатолій Іванович Кравченко. З 1 вересня 2009 р. кафедра БОФК змінила назву на кафедру логопедії та біологічних основ фізичної культури. Це було пов’язано з підготовкою до акредитації спеціальності «Корекційна освіта» та першим випуском бакалаврів-логопедів.

А в червні 2011 року було створено окрему випускову кафедру логопедії. Необхідність утворення цього структурного підрозділу з відокремленням його від базового напряму була обумовлена, насамперед, потребою розроблення досконалого програмно-методичного забезпечення спеціальності, якій притаманна певна специфіка, що відрізняється від специфіки підготовки фахівців інших спеціальностей галузі 0101 – «Педагогічна освіта».

У зв’язку з ліцензуванням у 2019 році нової спеціальності «Громадське здоров’я» освітнього рівня бакалавр, саме назва цієї спеціальності була додана до назви кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, яка стала випусковою для нової спеціальності. Керівник кафедри, яка забезпечує підготовку студентів різних інститутів та факультетів і різних спеціальностей Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка шляхом викладання предметів медико-біологічного блоку, не змінився – доктор медичних наук, професор Ірина Олександрівна Калиниченко.

Основні предмети, що викладаються кафедрою: анатомія людини, біомеханіка, валеологія, вікова фізіологія, гігієна, лікарсько-педагогічний контроль, медико-біологічне забезпечення підготовки спортсменів, методи досліджень і основи науково-дослідної роботи, новітні здоров’язбережувальні технології у закладах освіти, основи медичних знань, охорона праці в галузі, психогігієна, спортивна медицина, метрологічний контроль, спортивна фізіологія, фізіологія людини, комп’ютерна техніка та математичні методи у фізичному вихованні і спорті, вікова психофізіологія.