Практична підготовка

Програми практики 2021-2022 н.р.

Наскрізна програма виробничої практики

Програма виробничої практики у медичних, соціально-реабілітаційних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах

Програма виробничої практики у освітніх закладах

Програми практики 2022-2023 н.р.

Наскрізна програмам виробничої практики

Виробнича практика у освітніх закладах

Виробнича практика у соціально-реабілітаційних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах

Договори та угоди про співпрацю

Договір 1

Договір 2

Договір 3

Договір 4

Договір 5

Договір 6

Договір 7

Угода 1

Угода 2

Угода 3

Бази практик

https://sspu.edu.ua/universytet/edusci/praktychna-pidhotovka

ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

16 квітня 2024 р. під керівництвом кандидата психологічних наук, доцента кафедри логопедії Тамари ХАРЧЕНКО відбулася підсумкова конференція з виробничої практики за профілем майбутньої професії для здобувачів 947 групи спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) Незважаючи на складу ситуацію в нашому прикордонному регіоні, студенти-практиканти успішно виконали завдання виробничої практики, цікаво  представляли матеріали проведених відкритих контрольних виховних і логопедичних занять з дітьми логопедичних груп дошкільних навчальних установ м. Суми та області. 

Бажаємо нашим майбутнім логопедам професійних і творчих успіхів, активної підготовки до підсумкової державної атестації та запрошуємо всіх продовжити навчання в магістратурі!

IMG adb1b150b17bcb09674587b064368c02 V 1 5b323

IMG 28c21c7a9f53cb7d03269d4e55d0166b V 09264

IMG 203bf159f3bde3ca48cc967cbb5f2ab6 V 1 b10a5

IMG 346e54ce5c537ccb3debecc91b4bbb14 V dbcf2

 

IMG d8088f08d6e745d7353d1a057f43c6b4 V e781a

24.11.2023 р. та 28.11.2023 р. здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання звітувались про проходження виробничої практики за профілем майбутньої професії в освітніх закладах та виробничої практики за профілем майбутньої професії в соціально-реабілітаційних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах.
На звітній конференції було представлено звіт діяльності здобувачів-практикантів на посадах вчителя-логопеда, логопеда (консультанта);
Слід зазначити, що всі магістранти гідно зарекомендували себе у роботі на зазначених посадах та отримали схвальні відгуки від керівництва та фахівців баз практик. Це свідчить про гарний рівень їх теоретичної та практичної підготовки.
Вітаємо здобувачів із успішним проходженням переддипломної виробничої практики!
1 1 11bc2
3 1 452a8
4 1 f9ee5
6 e3aeb
8 f3c95
 
23.10.2023 року відбулася звітна конференція з виробничої практики за профілем майбутньої професії у освітніх закладах зі студентами ОП Спеціальна освіта (Логопедія) другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання.
Студенти презентували звіт за результатами проходження практики, ділилися своїм досвідом та враженнями.
Дуже приємно, що всі студенти впоралися із поставленими перед ними завданнями та отримали схвальні відгуки від керівництва та педагогів закладів освіти.
Бажаємо вам, любі магістранти, такого ж вдалого проходження наступної виробничої практики та успіхів у подальшому професійному житті! Дякуємо за сумлінне виконання обов'язків здобувачів-практикантів!

1 072e8

2 e240c

3 2dc40

4 33aaf

5 6682e

ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ

Студенти-магістранти 967 групи спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) з 13.09.2021 р. по 27.09.2021 р. проходили асистентську практику на базі кафедри логопедії НН ІФК Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.

Основні завдання асистентської практики:

- ознайомлення з основними напрямами навчально-виховної, методичної, організаційної та наукової роботи у ЗВО;

- детальне вивчення навчально-методичних комплексів, робочих програм, навчальних програм та методичного забезпечення професійно орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) освітніх рівнів бакалавр та магістр;

- набуття досвіду підготовки до занять, написання конспектів лекцій і практичних (лабораторних) занять професійно орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) освітніх рівнів бакалавр та магістр;

- формування первісних навичок проведення лекційних, практичних (лабораторних) занять у ЗВО;

- оволодіння різними методами і засобами поточного і підсумкового контролю рівня знань студентів;

- формування первісних навичок організації і проведення консультацій студентам, засідань наукових гуртків і проблемних груп;

- формування первісних навичок встановлення міжпредметних зв'язків при викладанні професійно орієнтованих дисциплін навчального плану спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія) освітніх рівнів бакалавр та магістр;

- формування навичок використання сучасних психолого-педагогічних основ навчання та виховання студентів;

- набуття досвіду розробки нових технологій навчання, виховання та розвитку студентів;

- ознайомлення з формами і методами організаційно-управлінської роботи ВНЗ;

- формування особистості майбутнього магістра, виховання культури поведінки і здатності працювати у викладацькому колективі.

Після завершення практики відбулась звітна конференція в режимі онлайн для студентів-магістрантів 967 групи спеціальності

016 Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія).

Керівник практики – к. пед. н., доцент – Мороз Л. В.

До конференції приєдналися: зав. кафедри логопедії,

к. пед. н., професор – Кравченко А. І.,

к. пед. н., ст. викладач – Стахова Л. Л.

Магістранти 967 групи успішно пройшли практику, вміло презентували звітний матеріал. Програма практики була виконана студентами в повному обсязі.

1 07d63

2 809f2

3 3c85b

ПІДСУМКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ З АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ

МАЙБУТНІХ ЛОГОПЕДІВ

Асистентська практика у закладах вищої освіти є невід’ємним складником навчального процесу. Так, 24 листопада 2021 р. на кафедрі логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури у форматі онлайн відбулася звітна конференція з асистентської практики, виробничої логопедичної практики у загальноосвітніх навчальних закладах та медичних закладах студентів 6 курсу заочної форми навчання.

Мета практики: закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, формування професійних вмінь та навичок, оволодіння сучасними методами та формами освітнього процесу.

Під час онлайн-зустрічі студенти мали змогу продемонструвати ґрунтовні медико-біологічні, психологічні й педагогічні знання з корекції мовленнєвих порушень у викладацькій практиці; інтегрувати результати діагностування у процесі формування психолого-педагогічного та логопедичного заключення та ін.

4 e9bcb

5 edf90

ЗВІТНА КОНФЕРЕНЦІЯ: НАВЧАЛЬНА ЛОГОПЕДИЧНА ПРАКТИКА 2020-2021.

Студенти 3 курсу напряму підготовки 016 «Спеціальна освіта. Логопедія» взяли участь у звітній конференції за результатами проходження навчальної спеціальної (логопедичної) практики.

Доповідачі зазначили, що набутий досвід збагатив, удосконалив та розширив набуті їх теоретико-практичні знання та уміння, адже відбулося реальне занурення у роботу майбутнього фаху. Кожна студентка акцентувала увагу на позитивних враженнях від спілкування з фахівцями навчальних баз, різноманіття побачених методів та засобів корекційного процесу, а також від контакту з дітьми, адже студенти не обмежилися пасивним спогляданням, а з дозволу логопедів проводили режимні моменти, вправи підготовчого етапу логопедичної роботи, фрагменти підгрупових та індивідуальних занять.

Цьогорічний досвід дистанційно-аудиторної пасивної логопедичної практики для студентів реалізовано було на базі масових та спеціальних дошкільних навчальних закладів, масових та спеціальних загальноосвітніх шкіл, медичних закладів та реабілітаційних установ міста Суми.

У процесі навчальної практики студенти долучилися до документообігу різних закладів, де організовується посада логопеда, вивчили його зміст, а також ознайомилися із особливостями системи логокорекційного процесу, що здійснюється логопедами, вихователями-дефектологами, психологами, вчителями молодшої школи, сурдо- та тифлопедагогами для дітей із порушеним мовленням первинного та вторинного ґенезу.

6 5517c

УСТАНОВЧА КОНФЕРНЕНЦІЯ

З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

ЗА ПРОФІЛЕМ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ

У ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

01.09.2022 року відбулася установча конференція з виробничої практики за профілем майбутньої професії у освітніх закладах для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта (Логопедія)» денної та заочної форм навчання, на якій студенти ознайомилися із загальним планом практики, вимогами до її проведення, були розподілені за відповідними закладами та закріплені за методистом з фаху.

Виробнича практика за профілем майбутньої професії у освітніх закладах для студентів спеціальності 016 «Спеціальна освіта (Логопедія)» є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців-логопедів. Вона проводиться протягом 6 тижнів у ІІІ семестрі в освітніх закладах.

Зміст практики безпосередньо пов’язаний із матеріалом, що викладається на лекціях, вивчається на практичних заняттях, включається в тематику кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Бажаємо магістрантам здобути досвід логопедичної роботи та отримати справжнє задоволення від своєї майбутньої професії.

7 3f861

8 89231

УСТАНОВЧА КОНФЕРНЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ
ЗА ПРОФІЛЕМ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ У МЕДИЧНИХ,
СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРАХ
07.09.2022 року відбулася установча конференція з виробничої практики за профілем майбутньої професії у медичних, соціально-реабілітаційних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта (Логопедія)» денної та заочної форм навчання, на якій студенти ознайомилися із загальним планом практики, вимогами до її проведення, були розподілені за відповідними закладами та закріплені за методистом з фаху.
Виробнича практика за профілем майбутньої професії у медичних, соціально-реабілітаційних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців-логопедів. Вона проводиться протягом 5 тижнів у ІІІ семестрі в освітніх закладах.
Зміст практики безпосередньо пов’язаний із матеріалом, що викладається на лекціях, вивчається на практичних заняттях, включається в тематику кваліфікаційних робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Бажаємо магістрантам здобути досвід логопедичної роботи та отримати справжнє задоволення від своєї майбутньої професії.

9 087f2

10 99a7c

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗА ПРОФІЛЕМ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ

У ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

21.10.2022 року відбулася звітна конференція з виробничої практики за профілем майбутньої професії у освітніх закладах для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми 016 Спеціальна освіта (Логопедія).

На конференції були присутні завідувач, науково-педагогічні працівники кафедри логопедії СумДПУ імені А. С. Макаренка та студенти 967 групи.

У ході звітної конференції магістранти представляли результати проходження виробничої практики, демонстрували презентації, ділилися враженнями та відповідали на питання запрошених гостей.

За результатами проходження практики всі студенти отримали позитивні оцінки.

Бажаємо майбутнім фахівцям успіхів у подальшому професійному становленні!

111 511e5

1111 d18ab

pp1 5 7ff5d

 

 ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗА ПРОФІЛЕМ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ У МЕДИЧНИХ, СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДАХ та ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРАХ

21.11.2022 року відбулася звітна конференція з виробничої практики за профілем майбутньої професії у медичних, соціально-реабілітаційних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми 016 Спеціальна освіта (Логопедія) денної форми навчання.

Здобувачі представили звіти з проходження практики, розповіли про особливості роботи на посаді логопеда, визначили основні відмінності практики в центрах у порівнянні з освітніми закладами, поділилися враженнями від здобутого досвіду.

За результатами проходження практики всі студенти отримали позитивні оцінки.

Бажаємо майбутнім фахівцям успіхів у подальшому професійному становленні!

1 dfee2

2 eae88

3 4d63a

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗА ПРОФІЛЕМ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ У ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ та ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА ЗА ПРОФІЛЕМ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ У МЕДИЧНИХ, СОЦІАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАКЛАДАХ та ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИХ ЦЕНТРАХ

 22.11.2022 року відбулася звітна конференція з виробничої практики за профілем майбутньої професії у освітніх закладах, а 24.11.2022 звітна конференція з виробничої практики за профілем майбутньої професії у медичних, соціально-реабілітаційних закладах та інклюзивно-ресурсних центрах для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньої програми 016 Спеціальна освіта (Логопедія) заочної форми навчання.

Здобувачі представили звіти з проходження практики, розповіли про особливості роботи на посадах вчителя-логопеда та логопеда, поділилися враженнями від здобутого досвіду.

За результатами проходження практики всі студенти отримали позитивні оцінки.

Бажаємо майбутнім фахівцям успіхів у подальшому професійному становленні!

4 1 47377

5 2785c

6 b5d1f

УСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗА ПРОФІЛЕМ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЇ

17.01.2023 року відбулася установча конференція з виробничої практики за профілем майбутньої професії для студентів спеціальності «Спеціальна освіта (Логопедія. Спеціальна психологія)» 4 курсу денної та заочної форми навчання.

Студенти отримали необхідну інформацію щодо етапів проходження практики, обов'язків студентів-практикантів, проведення пробних та контрольних логопедичних занять та оформлення звітної документації та були закріплені за відповідними закладами дошкільної освіти.

Бажаємо всім студентам вдало пройти виробничу практику та здобути усі необхідні навички для подальшого професійного зростання.

7 e235b

8 1 09a93

25.04.2023 року відбулась звітна конференція з виробничої практики за профілем майбутньої професії здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти групи СО(лог-4). У ході конференції студенти ділилися особистими враженнями від виробничої практики, розповідали про особливості роботи на посаді вихователя логопедичної групи та вчителя-логопеда ЗДО, зазначали важливість практичної підготовки у процесі становлення майбутнього фахівця.
Дякуємо керівникам, методистам та фахівцям ЗДО за сприяння у набутті практичних умінь за профілем майбутньої професії нашим студентам. Здобувачам же бажаємо збагачувати набутий професійний досвід та стати справжніми фахівцями своєї справи!
5 2 503d7
6 1 03c1e
14 fb014
17 6d64d
18 cbedb
1 3 570bd

03 травня 2023 року була проведена звітна конференція з навчальної практики в спеціальних загальноосвітніх закладах та інклюзивно-ресурсних центрах здобувачів освіти ОС Бакалавр групи937+917-стн спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія). Методист практики ­– к.пед.н., професор, завідувач кафедри логопедії Анатолій КРАВЧЕНКО.

Студенти підготували всю необхідну звітну документацію, яскравні та змістовні презентації, поділилися враженнями щодо проходження навчальної практики в дитячих садках, школах, ІРЦ. Незважаючи на воєнний стан, студенти мали змогу проходити практику в очному форматі, що є важливим аспектом для освоєння нових теоретичних знань та набуття практичних навичок у роботі з дітьми для майбутньої професії у галузі спеціальної освіти.

1 6 9a0ee

3 1 07f33

4 2 43dc5

5 3 0ed70

6 2 a9351

8 7ee8c

9 c9f7f