Організаційно-методична робота

Гостьова лекція

«Авторські, новітні фізкультурно-оздоровчі системи та технології,

їх використання у індивідуальних оздоровчо-профілактичних програмах»

для здобувачів ОП Спеціальна освіта (Логопедія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (917 група)

23 лютого 2023 року в рамках ОК «Фізичне виховання» (викладач - кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Головченко О.І.) для здобувачів ОП Спеціальна освіта (Логопедія) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (917 група) завідувачем кафедри фізичного виховання і спорту Сумського державного університету, доктором наук з фізичного виховання і спорту Сергієнком Володимиром Миколайовичем проведено гостьову лекцію «Авторські, новітні фізкультурно-оздоровчі системи та технології, їх використання у індивідуальних оздоровчо-профілактичних програмах». Лектором були розглянуті питання:

  1. Особливості використання інноваційних освітніх технологій в фізичному вихованні студентів.
  2. Використання інтерактивних методів навчання в системі теоретичної підготовки студентів з навчальної дисципліни «Фізичне виховання».
  3. Особливості використання інноваційних технологій в системі позанавчальних занять з фізичного виховання для студентів різних груп спеціальностей.

Підсумком гостьової лекції стали висновки:

  • Для залучення студентів до занять фізичною культурою в позанавчальний час, підвищення інтересу до них, доцільно використовувати новітні, сучасні форми організації занять, які користуються попитом серед студентської молоді.
  • Широкий спектр сучасних технологій організації діяльності здобувачів, які використовуються в даний час в різних областях педагогіки і, зокрема, у фізичному вихованні, надає можливість обирати і рекомендувати до практичного використання в системі позанавчальних занять ті з них, які дозволяють розвивати необхідні професійні якості. Перевагою використання даних технологій у фізичному вихованні є можливість комплексного вирішення завдань фізичного виховання і розвитку особистісних властивостей і якостей, необхідних в тому чи іншому виді професійної діяльності.
  • foto 4 57bc7
  • foto 2 1 13498
  • foto 1 2 63a39
  • foto 3 d5376

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ
«ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ МЕТОДИКИ ПСИХОЛІНГВІСТИКИ»

КАНДИДАТА ПСИХОЛОГІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТА
 КАФЕДРИ ЛОГОПЕДІЇ Т.Г. ХАРЧЕНКО

15 лютого 2023 року кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри логопедії Навчально-наукового інститут фізичної культури СумДПУ імені А.С. Макаренка Тамарою ХАРЧЕНКО проведено відкрите лекційне заня-ття для студентів 937 групи першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеці-альності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) з дисципліни «Психолінгвістика» на тему «Експериментальні методики психолінгвістики».

Матеріал, представлений лектором відзначався змістовністю та актуальністю. Здобувачі освіти мали змогу ознайомитися з використанням прямих (методика семантичного диференціалу, методика послідовних інтервалів, методика семантичного інтеграла, методика градуального шкалування, методика семантичної взаємодії, методика доповнення, методика завершення речень, асоціативні методики) і непрямих психолінгвістичних експериментальних методик для дослідження особливостей використання мовлення особистістю.

Науково-педагогічні працівники кафедри, які були присутні на занятті (завідувач кафедри логопедії, к.пед.н., професор Анатолій КРАВЧЕНКО; к.пед.н., доцент Олена ЛАСТОЧКІНА; к.пед.н., доцент Лариса СТАХОВА; к.пед.н., доцент Катерина ЗЕЛІНСЬКА-ЛЮБЧЕНКО та старший викладач Ірина КРАВЧЕНКО) відзначили високий професіоналізм, науковий підхід до виголошеного матеріалу, компетентність лектора в науковому й навчальному матеріалі.

t1 1 6445e

t2 1 a09ad

t3 1 c5c64

tg1 cf11c

htg2 5f2a5

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ «ЗАГАЛЬНИЙ ВПЛИВ СПОРТИВНОГО, ЛІКУВАЛЬНОГО ТА ЛОГОПЕДИЧНОГО МАСАЖУ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ» КАНДИДАТА ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ЛОГОПЕДІЇ А.І. КРАВЧЕНКА

Цими днями на кафедрі логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури СумДПУ імені А. С. Макаренка тривають дні відкритих занять для здобувачів спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія).
           Так, 14 лютого 2023 року кандидатом педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри логопедії Анатолієм КРАВЧЕНКОМ проведено відкрите лекційне заняття на тему  «Загальний вплив спортивного, лікувального та логопедичного масажу на організм людини» для студентів 957 групи другого (магістерського) рівня вищої освіти. В рамках реалізації студентської академічної  мобільності на занятті були присутні й студенти-магістранти Південноукраїнського національного педагогічного університету імені
К.Д. Ушинського.

Мета заняття – застосування та практичне використання лікувального, логопедичного, точкового масажу у дітей з тяжкими мовленнєвими порушеннями.

У ході викладу матеріалу лектор ознайомив майбутніх логопедів із різними прийомами та методами застосування всіх видів лікувального масажу на організм дитини, використовуючи при цьому ілюстровані матеріали. Відзначено особливу роль лікувального, точкового і логопедичного масажу на сучасному етапі, у зв’язку з включенням його у систему засобів фізичної реабілітації, направлених на відновлення здоров’я дітей із порушеннями мов-лення. Представлений матеріал майбутні фахівці зможуть успішно застосува-ти і у подальшій професійній діяльності.

Присутні на занятті науково-педагогічні працівники кафедри  кандидат педагогічних наук, доцент Лариса СТАХОВА, кандидат психологічних наук, доцент Тамара ХАРЧЕНКО та старший викладач Ірина КРАВЧЕНКО засвідчили високий науково-теоретичний та методичний рівень лектора, який представив змістовний і цікавий матеріал.

Обґрунтовано основні сучасні напрямки, які склалися в види системи прийомів та методик, кожна з яких має конкретну область практичного застосування. Адже за даними сучасних досліджень лікувальний масаж є засобом функціональної терапії.

1 5 865db

2 1 1 b98e3

3 1 20128

4 1 1 7d823

5 1 fe9d9

 

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ «ОБРАЗОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ І ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ»
» СТАРШОГО ВИКЛАДАЧА
КАФЕДРИ ЛОГОПЕДІЇ І.І. КРАВЧЕНКО

        13 лютого 2023 року старший викладач кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Ірина КРАВЧЕНКО провела відкрите лекційне заняття зі спеціальної методики образотворчої діяльності на тему «Образотворча діяльність та її значення для навчання, виховання і всебічного розвитку дітей» для здобувачів 927 групи спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія). Для аналізу роботи було запрошено фахівців професорсько-викладацького складу кафедри логопедії – завідувача  кафедри, професора 
Анатолія КРАВЧЕНКА, кандидата педагогічних наук, доцента Олену ЛАСТОЧКІНУ, кандидата психологічних наук, доцента  Тамару ХАРЧЕНКО. 

Здобувачі освіти ознайомилися з організацією образотворчої діяльності дошкільників через призму змісту оновленого Базового компоненту дошкільної освіти, розглянули загальні та спеціальні здібності,  структуру образотворчих здібностей, а також з’ясували, що образотворча діяльність є дієвим засобом виховання дошкільників. Відзначено міжпредметні зв’язки,  систематизований, стислий та доступний  виклад навчального матеріалу (представлений матеріал на слайдах  презентації), а також взаємодію викладач-здобувач. 

Змістовна і логічно структурована лекція засвідчила фаховість підготовки, методичну грамотність і педагогічну культуру лекторки.

IMG 628704949ba39e4908a64f64b34ce5f2 V 1 7fd53

IMG 9385cbe694740a771f96bafae0675cbc V ed059

IMG 9f092f0a24077ddf89c97ddf09392a3e V 1 7c303

IMG 4b6101aefb6fc3672ba9498e62a3fe7f V bf347

bez imeni 1 dd5d1

 

02 вересня 2021 р. старшим викладачем кафедри логопедії Зелінською-Любченко Катериною Олександрівною було проведено відкриту лекцію з курсу "Основи арт-педагогіки" зі студентами 927 групи.

1 7 494fa

2 3 75d3c

3 4 98477

4 3 db1f0

5 2 ad845 

6 вересня 2021 р. зі студентами першого курсу Ласточкіною Оленою Володимирівною (кандидат педагогічних наук, старший викладач) було проведене лекційне заняття з елементами дискурсу на тему «Наука –  продуктивна сила розвитку суспільства». Для аналізу роботи було запрошено провідних фахівців кафедри логопедії – завідувача, Кравченка А.І., кандидата педагогічних наук, професора, а також кандидатів педагогічних наук, старших викладачів – Стахову Л.Л. та Зелінську-Любченко К.О.У процесі роботи було розглянуто питання про предмет і сутність науки як сфери людської діяльності; структурно-змістові особливості поняттєво-категоріального апарату, що використовується у процесі підготовки, виконання та представлення результатів наукових досліджень (окреслено перші нариси щодо ролі та різновидів студентських наукових праць тощо); було з’ясовано умови організації наукової діяльності в Україні та взаємозв’язки та співпрацю між Міністерством освіти і науки в Україні й науковими школами при ЗВО та НАПНУ та галузевими академіями наук.

Результати продуктивної роботи було підтверджено після лекційного заняття у колі викладачів; зокрема, відзначено про дотримання необхідних вимог до такого виду робіт, систематизований, стислий та доступний виклад навчального матеріалу (завдяки специфіці поданого матеріалу на слайдах презентації), постійне залучення до роботи студентської аудиторії та її свідому участь при обговоренні означеної проблематики.6 2 e155f

7 1 7d062

8 1 ffc85

9 1 ca803

 

8 вересня 2021 р. кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії Лариса Стахова провела відкриту лекцію для студентів 3 курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) «Корекційна робота при дизартричних порушеннях. Логопедичний масаж при дизартрії». Майбутні логопеди ознайомилися з особливостями та методами проведення логопедичного масажу, який є одним із засобів корекційного впливу при дизартричних порушеннях.

         Проведене відкрите заняття засвідчує фаховість підготовки, компетентність лектора в навчальному матеріалі.

10 2 c88c4

11 2 a923f

12 1 96946

13 2 34674

6 жовтня 2021 р. старший викладач кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Ірина Вікторівна КРАВЧЕНКО провела в онлайн-режимі відкрите практичне заняття «Основні періоди й етапи навчання грамоти» для студентів 947-948 груп спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія). Для аналізу роботи були запрошені викладачі  – кандидат педагогічних наук, старший викладач Ласточкіна О.В., кандидат педагогічних наук, доцент Зелінська-Любченко К.О.

У ході заняття студенти  4 курсу вправно володіли  теоретичним і  практичним матеріалом та вмінням застосовувати його у практичній діяльності, а саме:  аналізували самостійно підготовлені вправи та обговорювали актуальні питання з проблем навчання грамоти. Схвально, що викладач розпочала заняття з актуалізації опорних знань студентів, що сприяло обмінові думок та активізувало увагу.

      Отже, відкрите заняття І. В. Кравченко проведено на високому науково-методичному рівні з використанням сучасних інформаційних технологій.

14 1 921a6

15 1 544ec

16 1 5e1b5

17 1 7d53c

06 квітня 2022 р. кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри логопедії Харченко Т.Г. проведено відкрите практичне заняття із курсу «Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія» на тему: «Логопсихологія – галузь спеціальної психології» для студентів ІІ курсу Навчально-наукового Інституту фізичної культури (спеціальність «Спеціальна освіта. Логопедія», 927 групи).

         Практичне заняття проведено у формі семінару. Викладач організовував дискусії із завчасно визначених тем, до яких студенти готували тези доповідей. Відбулося поглиблення, конкретизація, систематизація знань з проблеми вивчення психології дітей із ТПМ, набутих на лекціях і під час самостійної роботи; простежувався розвиток у студентів навичок самостійної роботи та бажання до наукових досліджень – семінар виконав всі функції притаманні даному виду практичних занять. Практичне заняття було проведено на високому науково-методичному рівні, повністю відповідає сучасним уявленням про розглядувані питання і вимогам, висунутим до викладача вищої школи.

18 1 eaf3c

19 1 f882a

20 1 bfc49

27 травня 2022 р. доцентом кафедри логопедії Людмилою Василівною Мороз було проведено Відкрите заняття для студентів 2 курсу спеціальності Спеціальна освіта (Логопедія) на тему «Природа рідного краю».

21 1 bf53a

22 1 ca3ae

23 3 55554

07 вересня 2022 р. Відкрите лекційне заняття зі спеціальної методики формування елементарних математичних уявлень к. пед .н., доцента кафедри логопедії Олени Ласточкіної  було присвячене методиці формування уявлень у дітей дошкільного віку про множину.

Лектором було актуалізовано інформацію про множину, її характеристичні особливості та операції з множинами, що вивчається у курсі алгебри та бере своє походження із елементарних уявлень про множину в дошкільному періоді. Матеріали лекції дали уявлення для студентів щодо завдань і змісту методики формування уявлень про множину для дітей різних вікових груп на заняттях з математики в закладі дошкільної освіти. Також було обговорено питання використання основних методів і прийомів формування у дітей дошкільного віку уявлень про множину.

Заняття відвідали представники професорсько-викладацького складу кафедри логопедії (к. пед. н., доцент, Катерина Зелінська-Любченко; старший викладач, Ірина Кравченко; к. пед. н., доцент, Людмила Мороз; к. психол. н., доцент, Тамара Харченко) на чолі з завідувачем кафедри, професором, Анатолієм Кравченко, які висловили свої враження, доречні коментарі від запропонованого змісту та взаємодії викладач-студент під час роботи на лекції.

24 7336a

25 1 31295

26 1 ef91a

27 33a28

28 1 aef68