НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедри

Організаційно-методична робота

02 вересня 2021 р. старшим викладачем кафедри логопедії Зелінською-Любченко Катериною Олександрівною було проведено відкриту лекцію з курсу "Основи арт-педагогіки" зі студентами 927 групи.

1 7 494fa

2 3 75d3c

3 4 98477

4 3 db1f0

5 2 ad845 

6 вересня 2021 р. зі студентами першого курсу Ласточкіною Оленою Володимирівною (кандидат педагогічних наук, старший викладач) було проведене лекційне заняття з елементами дискурсу на тему «Наука –  продуктивна сила розвитку суспільства». Для аналізу роботи було запрошено провідних фахівців кафедри логопедії – завідувача, Кравченка А.І., кандидата педагогічних наук, професора, а також кандидатів педагогічних наук, старших викладачів – Стахову Л.Л. та Зелінську-Любченко К.О.У процесі роботи було розглянуто питання про предмет і сутність науки як сфери людської діяльності; структурно-змістові особливості поняттєво-категоріального апарату, що використовується у процесі підготовки, виконання та представлення результатів наукових досліджень (окреслено перші нариси щодо ролі та різновидів студентських наукових праць тощо); було з’ясовано умови організації наукової діяльності в Україні та взаємозв’язки та співпрацю між Міністерством освіти і науки в Україні й науковими школами при ЗВО та НАПНУ та галузевими академіями наук.

Результати продуктивної роботи було підтверджено після лекційного заняття у колі викладачів; зокрема, відзначено про дотримання необхідних вимог до такого виду робіт, систематизований, стислий та доступний виклад навчального матеріалу (завдяки специфіці поданого матеріалу на слайдах презентації), постійне залучення до роботи студентської аудиторії та її свідому участь при обговоренні означеної проблематики.6 2 e155f

7 1 7d062

8 1 ffc85

9 1 ca803

 

8 вересня 2021 р. кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії Лариса Стахова провела відкриту лекцію для студентів 3 курсу спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія) «Корекційна робота при дизартричних порушеннях. Логопедичний масаж при дизартрії». Майбутні логопеди ознайомилися з особливостями та методами проведення логопедичного масажу, який є одним із засобів корекційного впливу при дизартричних порушеннях.

         Проведене відкрите заняття засвідчує фаховість підготовки, компетентність лектора в навчальному матеріалі.

10 2 c88c4

11 2 a923f

12 1 96946

13 2 34674

6 жовтня 2021 р. старший викладач кафедри логопедії Навчально-наукового інституту фізичної культури Ірина Вікторівна КРАВЧЕНКО провела в онлайн-режимі відкрите практичне заняття «Основні періоди й етапи навчання грамоти» для студентів 947-948 груп спеціальності 016 Спеціальна освіта (Логопедія). Для аналізу роботи були запрошені викладачі  – кандидат педагогічних наук, старший викладач Ласточкіна О.В., кандидат педагогічних наук, доцент Зелінська-Любченко К.О.

У ході заняття студенти  4 курсу вправно володіли  теоретичним і  практичним матеріалом та вмінням застосовувати його у практичній діяльності, а саме:  аналізували самостійно підготовлені вправи та обговорювали актуальні питання з проблем навчання грамоти. Схвально, що викладач розпочала заняття з актуалізації опорних знань студентів, що сприяло обмінові думок та активізувало увагу.

      Отже, відкрите заняття І. В. Кравченко проведено на високому науково-методичному рівні з використанням сучасних інформаційних технологій.

14 1 921a6

15 1 544ec

16 1 5e1b5

17 1 7d53c

06 квітня 2022 р. кандидатом психологічних наук, доцентом кафедри логопедії Харченко Т.Г. проведено відкрите практичне заняття із курсу «Загальна, вікова та педагогічна логопсихологія» на тему: «Логопсихологія – галузь спеціальної психології» для студентів ІІ курсу Навчально-наукового Інституту фізичної культури (спеціальність «Спеціальна освіта. Логопедія», 927 групи).

         Практичне заняття проведено у формі семінару. Викладач організовував дискусії із завчасно визначених тем, до яких студенти готували тези доповідей. Відбулося поглиблення, конкретизація, систематизація знань з проблеми вивчення психології дітей із ТПМ, набутих на лекціях і під час самостійної роботи; простежувався розвиток у студентів навичок самостійної роботи та бажання до наукових досліджень – семінар виконав всі функції притаманні даному виду практичних занять. Практичне заняття було проведено на високому науково-методичному рівні, повністю відповідає сучасним уявленням про розглядувані питання і вимогам, висунутим до викладача вищої школи.

18 1 eaf3c

19 1 f882a

20 1 bfc49

27 травня 2022 р. доцентом кафедри логопедії Людмилою Василівною Мороз було проведено Відкрите заняття для студентів 2 курсу спеціальності Спеціальна освіта (Логопедія) на тему «Природа рідного краю».

21 1 bf53a

22 1 ca3ae

23 3 55554

07 вересня 2022 р. Відкрите лекційне заняття зі спеціальної методики формування елементарних математичних уявлень к. пед .н., доцента кафедри логопедії Олени Ласточкіної  було присвячене методиці формування уявлень у дітей дошкільного віку про множину.

Лектором було актуалізовано інформацію про множину, її характеристичні особливості та операції з множинами, що вивчається у курсі алгебри та бере своє походження із елементарних уявлень про множину в дошкільному періоді. Матеріали лекції дали уявлення для студентів щодо завдань і змісту методики формування уявлень про множину для дітей різних вікових груп на заняттях з математики в закладі дошкільної освіти. Також було обговорено питання використання основних методів і прийомів формування у дітей дошкільного віку уявлень про множину.

Заняття відвідали представники професорсько-викладацького складу кафедри логопедії (к. пед. н., доцент, Катерина Зелінська-Любченко; старший викладач, Ірина Кравченко; к. пед. н., доцент, Людмила Мороз; к. психол. н., доцент, Тамара Харченко) на чолі з завідувачем кафедри, професором, Анатолієм Кравченко, які висловили свої враження, доречні коментарі від запропонованого змісту та взаємодії викладач-студент під час роботи на лекції.

24 7336a

25 1 31295

26 1 ef91a

27 33a28

28 1 aef68